This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Pimsleur Mandarin I - Unit 1-5

Terms

undefined, object
copy deck
duì bù qǐ
对不起
excuse me, beg your pardon
huì
会
can
shuō
speak; talk

you
qǐng
please (polite)

no, not
ma
吗
interogative; used to ask question
wèn
é—®
ask
yīng wén
英文
english (language)
yī diăn (é)r
一点儿
a little bit
qǐng wèn
请问
one should like to ask
pŭ tōng huà
普通话
Mandarin (language); common language
rén
person; people
wŏ
我
I; myself
meĭ guó
美国
America
meĭ guó rén
美国人
American (person/people)
shì
是
is, was, to be
hÇŽo
好
good, well
de
å¾—
particle; of/about
kě shì
可是
but, however
hěn
很
very
hěn hǎo
很好
very good, well
bù hǎo
不好
not good, not well
zhōng guó
中国
China
zhōng guó rén
中国人
Chinese person/people
ne
å‘¢
auxillary, inclusive (and you? ni ne?)
nÄ­ ne
ä½ å‘¢
and you?
nǐ hǎo
你好
hello; you are well
xiè xiè
谢谢
thanks
xiè xiè nǐ
thank you
xué yuàn
学院
College

road
zaì
在
at; exist; located
zhè (é)r
这儿
here, now
nǎ (é)r
哪儿
where
nà (é)r
那儿
there
cháng
é•¿
long
ān
安
peace
jīe
è¡—
street
zài jiàn
再见
goodbye
shén me
什么
what
míng baí
明白
understand

Deck Info

42

permalink