This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Business Chinese Chapter 12 Characters pg 197-8

Terms

undefined, object
copy deck
痛苦
tong4ku3
丰富
feng1fu4
初级
chu1ji2
保障
bao3zhang4
功能
gong1neng2
养老
yang3lao3
寿险
shou4xian3
疾病
ji2bing4
健康险
jian4kang1 xian4
分红
fen1hong2
险种
xian3 zhong4
保费
bao3fei4
迅速
xun4su4
核忒
he2xin1
理财
li3cai2
购买
gou4mai3
障碍
zhang4ai4
传统
chuan2tong3
体系
ti3xi4
特色
te4se4
发挥
fa1hui1
困扰
kun4rao3
收益
shou1yi4
投保
tou2bao3
防范
fang2fan4
迷惑
mi2huo5

Deck Info

26