This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Chapter 1-2 2

Terms

undefined, object
copy deck
Hiroshima
Hiroshima
Okinawa
Okinawa
osushi
sushi
sashimi
raw fish
ie
house
iie
no
e
picture
ee
yes
ojisan
uncle
ojiisan
grandfather
obasan
aunt
obaasan
grandmother
shujin
husband
shuujin
prisoner
rajio
radio
repooto
report
resutoran
restaurant
hon
book
mikan
orange
enpitsu
pencil
pan
bread
shinbun
newspaper
zubon
trousers
tsuki
moon
matsu
pine tree
kutsu
shoes
tsukue
desk
matsuri
festival
tsuri
fishing
fune
ship
fujisan
Mt. Fuji
fue
flute
toofu
tofu
naifu
knife
fuyu
winter
koppu
cup
batto
bat
zasshi
magazines
gakkoo
school
issho
together
ippai
full
hito
person
kusuri
medicine
sushi
sushi
gakusei desu
he is a student
ikimasu
i will go
ohayoo gozaimasu
good morning

Deck Info

47