This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Japanese classroom expressions and comands

Terms

undefined, object
copy deck
(name)good night.
(name)oyasumi nasai.
Lets begin. Stand. At attention. Bow. Sit down.
hajimenmashoo. Kiritsu. Ki o tsuke. Rei. Chakuseki.
Lets end. Stand. At attention. Bow.
Owarimashoo. Kiritsu. Ki o tsuke. Rei.
Please open/ close the window.
Mado o akete/ shimete kudasai. Hayaku.
Please opean/ close the door.
Doa o akete/ shimete kudasai. Hayaku.
Please turn on/ turn off the lights.
Denki o tsukete / keshite kudasai. Hayaku.
Mike is tardy.
Ben is absent.
Mike-san chikoku desu.
Ben-san oyasumi desu.
Can you see?

Yes, I can.
No, I can not.
Mie masu ka?

Hai, miemasu
Iie, miemasen
Can you Hear?

Yes, i can.
No, i can not.
Kikoemasu ka?

Hai, kikoemasu
Iie, kikiemasen
Do you understand?

Yes, i do.
No, i don't.
Wakarimasu ka?

Hai, wakarimasu
Iie, wakarimasen
I'm sorry, I'm late.
Sumimasen, osoku narimashita
Excuse me, may I go to the bathroom?
Sumimasen Otearai e itte mo ii desu ka?
Excuse me, may I go the locker?
Sumimasen, rokkaa e itte mo ii desu ka?
Excuse me, may i get a drink of water?
Sumimasen, omisu o non' de mo ii desu ka?
Excuse me, I have a question.
Sumimasen, shisumon ga arimasu.
How do you say "dog" in Japanese?
"Dog" wa nihon' go de nan to ii masu ka?
I'm leaving(home).
Ittekimasu.
Pardon me/ excuse me (as a visitor in front of a house)

Welcome
Gomen kudasai


Irasshai
Please turn in the homework.
Shisuka dashite kudasai.
Please turn in the language lab card.
language lab kaado dashite kudasai.
i forgot it
wasuremashita
i lost it
nakushimashita
Please repeat after me
Ato ni tsuite itte kudasai
im going to eat/ drink.

it was a feast
itadakimasu.

Gochisoo sama deshita
wou did a good job/ well done
yoku dekimashita

Deck Info

25