This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Chinese Word List 8-2-05

Terms

undefined, object
copy deck
这个
zhège
this
孩子
háizi
child
很
hěn
very, quite, much
聪明
cōngmíng
intelligent; bright
这个孩子很聪明
zhège háizi cōngmíng
This child is very intelligent
子弹
zǐdàn
pellet, bullet, shot, shell
好吒
hǎochī
tasty; delicious
摩托车
mótuōchē
motorcycle
信用卡
xìnyòngkǎ
credit card
xìn
trust, believe; letter
用
yòng
use, employ, apply, operate;
kÇŽ
card, punch card; calorie
电脑
diànnǎo
computer
å­—å…¸
zìdiǎn
dictionary; character dictionary
辋
wÇŽng
wheel band
镸
cháng
long
江
jiāng
large river; yangzi; surname
不安
ānquán
safe; secure; safety; security
车前灯
chēqiándēng
headlight
前
qián
in front, forward; preceding
dēng
lantern, lamp
座位
zuòwèi
seat
妻子
qīzi
wife
行李
xíngli
luggage
人口
rénkǒu
population
大学
dà xué
university
天空
tiānkōng
sky
橡蒶
xiàng jiāo
rubber
左边
zuǒ biān
left side
左手
zuÇ’shÇ’u
left hand

Deck Info

30

permalink