This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

CH 12-15

Terms

undefined, object
copy deck
moshi moshi
hello
o-taku
(his) residence
go-shujin
(your) husband
irasshaimasu
is
so desu ka
i see
mata
again
ato de
afterwards
onegaishimasu
please (do)
shitsurei shimasu
good-bye
ni
to (particle)
aimasu
meet
denwa o shimasu
make a phone call
yoku
often
kakimasu
write
amari...-masen
does not... often
mainen
every year
nengajo
new years card
haha
(my) mother
hoteru
hotel
oshiemasu
tell
mise
store, shop
naisen-bango
extension number
kikimasu
ask
sensei
teacher
otosan
(your father)
okasan
(your) mother
zenzen...-masen
never (do)
chigaimasu
that's wrong
kokanshu
switchboard operator
shosho
a moment
omachi kudasai
please wait
o-kashi
cake
ikaga desue ka
how about...?
itadakimasu
eat
kireina
pretty, clean
meshiagatte kudasai
please eat/have
totemo
very
oishii
good, tasty
mo
more
iie, mo kekko desu
no thank you. that was enough
amari...-nai/-masen
not very...
shizukana
quiet
takai
expensive
yasui
cheap
gyu-niku
beef
tori-niku
chicken meat
atarashii
new, fresh
furui
old, not fresh
yasai
vegetable
yasashii
easy
muzukashii
difficult
omoshiroi
interesting
koen
park
benrina
convenient
watashi-tachi
we
shokuji o shimasu
have a meal
yumeina
famous
genkina
well, healthy
shinsetsuna
kind, helpful
himana
free
isogashii
busy
donna
what kinda of
tenki
weather
honto ni
really, truly
20-pun gurai
about 20 minutes
iyahon
earphones
Ei-go
english language
setsumei
explanation
samukatta
was cold
atsukunakatta
was not hot
nigiyakana
lively
tanoshii
enjoyable
machi
town, street
ryoko
trip
ryori
food, cooking
kabin
vase
moraimashita
revieved
iro
color
sukina
likable, favorite
agemashita
gave
jisho
dictionary
chichi
(my) father
ane
(my) elder sister
rekishi
history
kanai
(my) wife

Deck Info

85

permalink