This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Basic Chinese -- Unit 1

Terms

undefined, object
copy deck
大人
dàren
adult
æ ‘
shù
tree
中国
zhōngguó
China
李明
lǐ míng
Li Ming (person)
铁
tiÄ›
iron
茶
chá
tea
文化
wénhuà
culture
经济
jīngjì
economy
苹果
píngguǒ
apple
孩子
háizi
child
rén
person
学生
xuésheng
student
面包
miànbāo
bread
橙子
chéngzi
an orange
鸡蛋
jīdàn
an egg
城市
chéngshì
city
国家
guójiā
country
商店
shāngdiàn
a store
男孩子
nánháizi
a boy
女孩子
nǚháizi
a girl
一本书
yī běn shū
one book
一支笔
yī zhī bǐ
one pen
一把牙刷
yī bǎ yáshuā
one toothbrush
一片面包
yīpiàn miànbāo
one slice of bread
一块蛋糕
yīkuài dàngāo
one piece of cake
建议
jiànyì
suggestion
借口
jièkǒu
an excuse
理想
lǐxiǎng
an ambition
一杯咖啡
yī bēi kāfēi
one cup of coffee
丬张纸
yīzhāng zhǐ
one piece of paper
一块布
yīkuài bù
one piece of cloth
杯子
bēizi
a cup/mug
哪儿
nÇŽr
where/there
我
wÇ’
I/me/my
xiÇŽng
plan/inclination
去

to go
mÇŽi
buy
朋友们,...
péngyoumen
friends,...
进来了
jìnlái le
came in
是
shì
to be
交朋友
jiāo péngyou
make friends
人们说
rénmen shuō
people say
工程师
gōngchéngshī
an engineer
ç‹—
gÇ’u
a dog
笔和纸
bǐ hé zhǐ
a pen and a paper
chī
to eat
一打鸡蛋
yīdǎ jīdàn
a dozen eggs
碰见
pèngjiàn
to bump into
找
zhÇŽo
to seek/to find
喝
hē
to drink

Deck Info

50

permalink