This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Oh, China! - Lesson 2

Terms

undefined, object
copy deck
我的
wÇ’.de
(Pron.) my
jiā
(N) home
在
zài
(V) be located in; at; on
哪儿
nÇŽr
(QW) where
父親 [父亲]
fù.qīn
(N) father
書 [书]
shū
(N) book
書房 [书房]
shūfáng
(N) a study
裏 [里]

(localizer) inside
掛 [挂]
guà
(V) hang
V睬
V.zhe, V.zhi
(particle) keep on V-ing
xiÇŽo
(Adj.) young; small
時候 [时候]
shí.hòu
(N) time
ä»–

(Pron.) he
cháng
(Adv.) often
指
zhǐ
(V) point
西南
xī'nán
(N) southwest
邊儿 [边儿]
biār
(N) side
黑
hēi
(Adj.) black; dark
點儿 [点儿]
diÇŽr
(N) spot; dot
我們的 [我们的]
wÇ’.men.de
(Pron.) our; ours
謁家
lǎojiā
(N) homeseat; hometown
覺得 [觉得]
jué.de
(V) think; feel
很
hěn
(Adv.) very
奇怪
qíguài
(Adv.) strange
紐約 [纽约]
niǔyuē
(N) New York
怎麼 [怎么]
zěm.me
(QW) how; how come
會 [会]
huì
(Aux.) could; would; can
後來 [后来]
hòulái
(N; time word) later
才
cái
Adv. emphasizing contrast
知道
zhī.dào
(V) know
重慶 [重庆]
Chóngqìng
(N) name of a city
雖然 [虽然]
suírán
(Conj.) although
來 [来]
lái
(V) come
美國 [美国]
méiguó
(N) the United States of America
快...了
kuài...le
(Adv.) about to
總 [欻]
zÇ’ng
(Adv.) always
還是 [还是]
hái.shì
(Conj.) or
四川
Sìchuān
(N) a province in southwest China
生
shēng
(V) be born
é•· [é•¿]
zhÇŽng
(V) grow up
從小 [从小]
cóngxiǎo
from one's childhood
jiù
(Adv.) sooner than expected; as early as
è·Ÿ
gēn
(Prep.) with; to
中文
Zhōngwén
(N) the Chinese language
chī
(V) eat
菜
cài
(N) food; vegetables
有時 [有时]
yǒushí.hòu
(N; time word) sometimes
看
kàn
(V) see; look
録像帶 [录像带]
lùxiàngdài
(N) videotape
星期
xīngqī
(N) week
星期六
xīngqīliù
(N) Saturday
還 [还]
hái
(Adv.) also
去

(V) go
附近
fùjìn
(N; place word) nearby; vicinity
學校 [学校]
xuéxiào
(N) school
學 [学]
xué
(V) study; learn
同學 [同学]
tóngxué
(N) classmates; schoolmates
到底
dàodǐ
(Adv.) after all (emphatic use)
意思
yì.si
(N) meaning

Deck Info

59

permalink