This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

common Norwegian words

Terms

undefined, object
copy deck
Aftenblad
name of newspaper
Aftenposten
name of Oslo daily newspaper
aldri
never
all / alt / alle
all
allerede
already
alltid
always
altså
thus
amerikanske
American
annen / annet andre
other, second
ansatte
employed
et arbeid
work
at
that
av
of, by
bak
behind
bare
only
barn / barnet / barna
child
bedre
better
begge
both
Bergen
city in Norway
best / beste
best
betyr
means
bilen
the car
(en) bjørn
bear / male name
blant
among
ble
became
bli
become
blir
become(s)
blitt
became
bort
away
bra
good / well
(en) brann
fire
bruk / bruke /brukte / brukt
use / used
burde
ought
(en) by / byen / byer / byene
city / town
bør
ought
både
both
ca
circa
da
when, then
de
they, those, the
deg
you (object, singular)
(en) del / delen/ deler / delene
part
dem
them
den
it, that
denne
this [en noun]
der
there [location]
deres
their(s), your(s)
derfor
for that reason
dermed
thus
dersom
if / in case
dessuten
besides
det
it, that
dette
this
direktør
director
disse
these
du
you (singular, subject)
dårlig / dårlige
bad
egen / eget / egne
own
ei
a (femine noun indef. article)
eksempel
example
eller
or
en
a, an
enda
even / still
eneste
only / sole
enkel / enkelt (e)
individual / plain / simple
enn
than
ennå
yet / still
et
a (neuter noun indef. article)
ett
one (neuter nouns)
etter
after
fall
case
en familie
family
fast
fixed, permanent
fem
5
fikk
got (past of å få)
å finne
to find
finnes
is/ are found (-s passive)
fire
4
i fjor
last year
flere / flest
more
folk
people
for
for, because
foran
in front of (position)
fordi
because
forhold
condition / relationship
form
form
forslag
suggestion
å fortelle
to tell
fortsatt
continued
fotball
soccer
foto
photo
fra
from
fram
forth / onward
fredag
Friday
frem
forth / onward
full fullt/ fulle
full / drunk / complete
funnet
found
å følge
follow
før
before (in time)
get, be able, few
gammel / gammelt / gamle
old
ganske
quite
å gi / gir / ga(v) / gitt
to give
gikk
went / walked (past of å gå)
å gjelde
to be in effect
gjennom
through
gjerne
willingly / gladly
å arbeide
to work
en dag
day
en del
part, portion
en forbindelse
connection
gjorde
did (past tense of å gjøre)
gjort
done (past part of å gjøre)
gjør
do(es) (present tense of å gjøre)
å gjøre
to do
god / godt / godt
good
en grunn
basis, ground
å gå
to go
går
go(es), i går = yesterday
gått
gone
å ha
have
hadde
had
ham
him (object)
han
he
hans
his (possessive)
har
have, has
hatt
had
hel/ helt / hele
whole
heller
rather
helt
completely
henne
her (object)
hennes
her/s (possessive)
her
here (position)
hjelp
help (noun and imperative)
hjem
home (motion)
hjemme
home (location)
å holde / holdt
to hold / held
hordaland
fylke in which Bergen is
hos
at / by / among
hun
she (subject)
et hus / huset / husene / husa
house
hva?
what?
hvem?
who / whom?
hver / hvert
each
hvis
if
hvor?
where?
hvordan?
how?
hvorfor?
why?
høyre
right (side)
å håpe
to hope
i
in, for (time)
ifølge
according to
igjen
again / remaining
ikke
not
ikkje
not (nynorsk)
imidlertid
however
imot
towards / against
ingen
no / none
inn
in (direction)
inne
in (locaton)
innen
within
internasjonal internasjonalt internasjonale
international
ja
yes
januar
January
jeg
I
jo
yes / definitely
(en) jobb
a job
(en) kamp
battle
kan
can, able to
kanskje
maybe / perhaps
(en/ ei) kirke
church
Kjell
male name
kjent
known
kl
oÂ’clock abbrev klokka
kla / klart / klare
ready
Knut
male name
kom
came (past tense å komme)
å komme
to come
en kommune
municipality
(en) kontakt
contact
kort
short / card
kr
kroner (monetary unit)
krav
demand
kroner
monetary unit
kunne
could
en kveld
evening
(en) kvinne
woman
å la
to let / allow
et lag
team
lagt
participle of å legge (placed)
(et) land / landet
land
lang / langt
long / far
(en) leder
editorial
å legge
to place / lay
lenge
long (time)
lenger
longer
lett
easy
ligger
to lie (recline)
like
similar / like
likevel
anyway
lite
little (nt form)
liten
little (en form)
litt
a little / a bit
et liv
life
løpet
course
lørdag
Saturday
m
meter (abbrev)
mai
May
man
one
mandag
Monday
mange
many
en mann / mannen / menn / mennene
man
med
with
meg
me (object)
meget
much / greatly
mellom
between
men
but
mener
means
menn
men
mennesker
humans
mens
while
mer
more
mest
most
milliarder
billions
millioner
millions
min
my / mine (possessive)
mindre
less
et folk
people, folk
en gang
time, occurrence
en / ei krone
crown, money
et land
land, country
en mann
man, husband
et menneske
human being
et ord
word
en sak
case, thing
et spørsmål
question
en tid
time, epoch
et år
year
først
first
gammel – eldre – eldst(e)
old, older, oldest
god – bedre -- best
good, better, best
hel
whole, full, fully
mulig
possible, possibly
mye
much, more, most
norsk
Norwegian
ny
new, newer, newest

Deck Info

245

permalink