This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

tagalog fruits and vegetables

Terms

undefined, object
copy deck
prutas
fruit
mga gulay
vegetables
mga mansanas
apples
Anong klaseng prutas ito?
what kind of fruit is this?
Ano ang paborito mong prutas?
What fruit is your favourite?
Mansanas ang paborito ki.
Apples are my favorite.
Ang laki ng pakwan!
This watermelon is huge!
Ang tamis ng kaimito.
The star apple is sweet.
Ang asim ng pinya!
The pineapple is sour!
Magkano ang mangga?
How much is the mango?
Ang bigat ng pakwan na ito.
This watermelon is heavy.
Hinog na ba ito?
Is this ripe already?
Hindi matamis ang ubas.
The grapes aren't sweet.
Balatan mo ang prutas.
Peel the fruit.
Ilagay mo ang pinya sa pridyeder.
Put the pineapple in the fridge.
Maasim ang suha.
The pomelo is sour.
Ang tamis ng mangga!
The mango is sweet!
Binili ko sa kanto.
I bought it at the corner.
Pinitas ko sa puno.
I picked it off a tree.
Galing saan itong langka?
Where is this jackfruit from?
mga saging
bananas
seresa
cherry
presa
strawberry
mga dalandan
oranges
mga ubas
grapes
limon
lemon

Deck Info

26

robcueflash