This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

20-11-2011 new words

Terms

undefined, object
copy deck
1. garner
-The single, which precedes the album Sticks + Stones, has already garnered 34 million views on YouTube collectively with "Swagger Jagger"
ordinary
-This is not an ordinary SAT exercise book.

adj. ердийн, жирийн, хэвийн. ordinarily ['£:dnr…li] adv. 1. энгийн, хэвийн. 2. ерөнхийдөө.

slight
slightly
-Level A questions are slightly easier than actual SAT questions.

adj. (-er, -est) 1. ялихгүй, ялимгүй, өчүүхэн. 2. бага, жаахан, жижиг. 3. нарийхан. not in the slightest огтхон ч, ерөөсөө. v. гомдоох, доромжлох, тоохгүй байх. n. ~ (on sb/ sth) гомдоосон үг. slightly adv. 1. жаахан, ялимгүй. 2. нарийхан, туяхан.

quarterback
v. төлөвлөх, чиглүүлэх, удирдах

quarterback
n. голлон довтлогч, хамгаалагч, галтоглогч


alienate
-Finn is also a talented singer who is ambivalent about joining the school Glee Club.
-Although Finn doesn't want to alienate his teammates.

alienate
v. түлхэж холдуулах, холдох, холдуулах, хөндийрөх, хөндийрүүлэх, албадан хураах (хөрөнгийг)reiterate
-She later reiterates her ambivalent feelings when she tells Lon,
v. (олон удаа) давтах, ахин дахин хэлэх. reiteration [ri:,it…'reiЗ…n] n. давтах.
scarcity
scarcity
n. ховордолт, - value ховордолтын үеийн үнэ, дутагдал, хомсдол, ховор хомс байдал
primate
primate
n. мичний аймаг, тэргүүн хутагт
harsh
-He regretted his harsh words.

adj. (-er, -est) 1. муухай, эвгүй, таагүй. be ~ to the ear чихэнд чийртэй. a ~ colour муухай өнгө. 2. хэрцгий, догшин. 3. чанга, хатуу. a ~ punishment хатуу шийтгэл/ цээрлэл. 4. хэцүү, хүнд, хатуу, хахир.

deliberate

-a deliberate act of vandalism
-She spoke in a slow and deliberate way.
-The jury deliberated for five days before finding him guilty.

adj. 1. албаар, санаатай, зориуд. 2. хашир, хянамгай. deliberately adv. v. ~ (about/ on/ over sth) бодох, тунгаах, бодож хэлэх.premature
-His premature death at the age of 37
-
adj. 1. зуурдын, цаг бусын. 2. ~ (in doing sth) цагаас өмнө, эртэдсэн. 3. дутуу төрсөн. prematurely adv. 1. зуурдаар, цаг бусаар. 2. дутуу (төрсөн).

monumental
monument
monumental
adj. асар том, acap хүчтэй, сүрлэг, гайхамшигтай, жавхлантай, аугаа том, дурсгалын, бат бөх, цул, мөнхрүүлсэн, дурсгалтай

monument
n. хөшөө, дурсгалт барилга, дурсгалын цогцолбор, дурсгалын хөшөө, дурсгал, булшны хөшөөaccessible
accessible
adj. хүртээлтэй, хүрч болохуйц, хэрэглэж болох, хэрэглэхэд дөхөмтэй, ойлгоход хялбар, орж болох (файл руу)
prolong
prolonged
prolong
v. уртасгах

prolonged
урт удаан хугацааны,удааширсан,сунжирсанvast
vast
adj. өргөн, асар их, энгүй өргөн/уудам, өргөн уудам, асар том, зах хязгааргүй, олон тооны, нилээд их, их хэмжээний
extraneous
extraneous
adj. гаднын, харийн, хөндлөнгийн, гадна галд байгаа, холбоо хамааралгүй, ямар ч холбоогүй, илүү, хэрэггүй. хэрэгцээгүй
sporadic
sporadic
[sp…'rжdik] adj. тогтмол биш, ховор, хааяа нэг болдог/ тохиолддог.
sporadic
adj. үе үе, тохиолдлын, зөвхөн нэг л тохиолдох, тусгай


docile
docile
adj. номхон, дуулгавартай, үгэнд оромтгой, үгнээс гардаггүй, зөөлөн зантай, хүлцэнгүй, сурах авьяастай, амархан ойлгодог
expedient
expedient
adj. зөв зүйтэй, учир утгатай, ашигтай, хэрэгтэй, таарсан, тохирсон, цаг үеэ олсон, практикийн хувьд ач холбогдолтой, цаг үеийн шаардлагад нийцсэн
------------------------------n. зөв зүйтэй арга, зорилгодоо хүрэх хэрэгсэл, арга барил, арга заль, мэх

outcast
outcast
n. гадуурхагдсан хүн, хөөгдөгч, цөлөгдөгч, гэргүй хүн, орон гэргүй хүн, хаягдал, хаясан зүйл, хаях
rebel
n. бослого гаргагч, үймээн дэгдээгч. v. (-ll-) 1. босох, эсэргүүцэх. 2. эгдүүцэх, дургүйцэх. rebellion [ri'beli…n] n. 1. бослого. 2. эсэргүүцэл. 3. эгдүүцэл. rebellious [ri'beli…s] adj. 1. бослогын, бослого гаргасан, боссон. 2. сахилгагүй, дэггүй, дуулгаваргүй (хүүхэд).
disobey
v. үг авахгүй байх, тушаал үл биелүүлэх, хууль зөрчих.
conform
v. 1. ~ (to/ with sth) дагах, мөрдөх, баримтлах. 2. ~ with/ to sth таарах, нийцэх. conformist [k…n'f£:mist] n. баримтлагч, мөрдөгч. conformity [k…n'f£:m…ti] n.
withdraw
withdraw
v. гаргаж авах, буцааж авах, авах, угз татах, өөрчлөх, зогсоох, болих, буцаан дуудах, гаргах (гүйлгээнээс), буцаан авах, хураах, хорих, хасах, татгалзах, оролцохоос татгалзах, явах, холдох, салах, хөндийрөх, угзран нээх, хойшлуулах, зулгааж засах, түүж тэ
------------------------------v. татах, yxpax, to - into o.s зожигрох, to - money from an account данснаас мөнгө авах

exemplify
exemplify
v. жишээ болох, жишээ татах, жишээгээр нотлох, үлгэр болох, харуулах, биежүүлэх, хуулбар хийж баталгаажуулах
protagonist
protagonist
n. тууштай дэмжигч, зүтгэлтэн, гол баатар, тэмцэгч, хамгаалагч
commentary
commentary
['k£m…ntri] n. тайлбар. commentator ['k£menteit…] n. тайлбарлагч.

commentary
n. тайлбар, тойм тайлбар, тайлбарлагчийн сэдэв, дурдатгалeloquent
eloquent
adj. уран үттэй, яруу тод, цэцэн цэлмэг үгтэй, тод томруун, илэрхий, ойлгомжтой
superfluous
superfluous
[su:'p…:flu…s] adj. илүүдсэн, хэтэрсэн, хэт их.

superfluous
adj. илүүц, элбэг, дэлбэг, илүүдсэн, хэтэрхийincontrovertible
incontrovertible
adj. маргаангүй, хөдөлшгүй, няцаашгүй, маргашгүй.

indisputable


supreme
supreme
adj. дээд, дээд зэргийн, эрхэм дээд, сүүлчийн
reversal
reversal
n. эргэлт, солигдох, өөрчлөх, сольж тавих, өөрчлөлт, хүчингүй болголт, устгах, солих
consistence
consistency


consistence
n. нягтшил

consistency
n. тууштай байдал, өтгөлөг байдалinfallibility
infallible
infallibility
n. алдаа мадаггүй байдал, алдаа эндэгдэлгүй байдал

infallible
adj. 1. алддаггүй. 2. алдаа гаргадаггүй.

infallible
adj. алддаггүй, алдаа мадаггүй, алдаа эндэгдэлгүй, итгэлтэй, найдвартай


dogged
doggedness
dogged
adj. шургуу, шантралгүй, цөхрөлтгүй, зөрүүд, гөжүүд, чөтгөрийн, тамын, гунигтай, уйтгартай. дүнсгэр

doggedness
n. зөрүүд гөжүүд зан, үл шантрах байдалinflexibility
inflexibility
n. уян хатан бус чанар
aggravate
v. 1. хүндрүүлэх, даамжруулах, дордуулах. 2. цухалдуулах, уурлуулах. aggravating adj. уурласан, цухалдсан. aggravation n. хүндрэл, даамжрал.
dispel
-His speech dispelled any fears about his health.
-We need some good news to dispel the gloom
хөөх,арилгах,тараах,сарниулах

vacillation
vacillate
v. ~ (between sth and sth) 1. хэлбэлзэх. 2. эргэлзэх, тээнэгэлзэх. vacillation [,vжsi'leiЗ…n] n. 1. хэлбэлзэл. 2. эргэлзээ, тээнэгэлзэл.

vacillate
v. эргэлзэх, ганхах, итгэлгүй байх, шийдэж чадахгүй байх, чичрэх, дайвалзах


Deck Info

39

enmn