This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

18-11-2011 new words

Terms

undefined, object
copy deck
supposition
-It seems a reasonable supposition.

supposition
n. таамаг, таамаглал, гипотез


proceeding
явдал,үйлдэл,хэрэг,бүтээл,ажил,хэрэг

proceeding
n. биеэ авч явах байдал, зан байдал, үйл явдал, хөдлөл, үйл ажиллагаа, зохиол бүтээл


undertone
subtle tone
-starting with dark undertones,

-His colors ranged from light to dark in a continuous gradation of subtle tones, without crisp separating edges.

three-quarter
three-quarter = дүрслэл

three-quarter = нүүрээ хагас эргүүлэх

charm
charm
n. сэтгэл булаах, тарни, сахиус, унжуурга, гоо үзэсгэлэн, сэтгэл татах байдал, сайхан дүр төрх, хараал, ид шидтэй зүйл, шившлэг, зүүлт

v. сэтгэл булаах, дур булаах, сэтгэл татах, шившлэг хийх, хараал хийх, ид шидийн хүчинд оруулах, тарнидах

n. 1. увдис. 2. сахиус. 3. дур булаах хүч, ялдам зан. v. 1. дур булаах, сэтгэл татах. 2. илбэдэх, увдислах, ховслох. charming adj. дур булаам, гоё сайхан, ялдам. charmless ['tЗa:ml…s] adj. муухай, сэтгэл татах юмгүй.
outcome
imponderable
-We can't predict the outcome.
There are too many imponderable.

-v. урьдаас хэлэх, тааварлах. predictable [-…bl] adj. урьдчилан хэлж болмоор, тааварлаж болохуйц. predictably adv. тааварлахад, таамаглахад. prediction [pri'dikЗn] n. таамаглал, урьдчилсан таавар. predictor n. 1. урьдаас таамаглагч. 2. шинж тэмдэг.

-outcome = n. үр дүн, үр дагавар.
-imponderable = adj. тооцошгүй, хэмжиж боломгүй.

largely
largely
adv. ихэвчлэн, - because ... . .-ын учраас ихэвчлэн, ихээхэн хэмжээгээр, ихэнхдээ, гол төлөв, голдуу, өгөөмөр сэтгэл гарган, элбэг
judgement
n. 1. уужуу ухаан. 2. дүн шинжилгээ. 3. ~ (of/ about/ on sth) бодол, шийдвэр. 4. шүүхийн шийдвэр. 5. ~ (on sb) цээрлэл. judgemental adj. 1. шүүхийн. 2. шүүмжлэлтэй
take away
take away
v. салгах, авч явах, xacax, зайлуулах, дагуулаад явах, бичиж авах, багасгах, дордуулах, хасах

-We can get something to eat from the Chinese takeaway.
-the fact of giving advice or help that takes away a person's fears or doubts.embrace
-He held her in a warm embrace.
-
v. тэврэх, багтаах, тэврэн-авах, цээжиндээ наах, тэврэлдэх, хууль бус аргаар болон хээл хахуулиар шүүгчдэд нөлөөлөх гэж оролдох, ашиглах, хэрэглэх, хүлээн авах, оруулах, өөртөө агуулах, хамрах, эрхэнд нь орох
------------------------------
v. тэврэлдэх
------------------------------
n. тэврэлт, тэврэн авах

to embrace
-discuss Africans' efforts to embrace American culture

ашиглах, хэрэглэх, хүлээн авах, оруулах, өөртөө агуулах, хамрах, эрхэнд нь орох

characterize
-The "message" (line 6) is best characterize as........

characterize

тодорхойлох,тодорхойлон харуулах,онцгой шинжтэй байх,өвөрмөц байхrecollection
n. 1. дуртгал. 2. ой, цээж. I have no ~ of meeting him. Би түүнтэй уулзсанаа санахгүй байна.

-a nostalgic recollection

prediction
-an optimistic prediction

prediction
n. урьдаас тааварлах, урьдчилан хэлэх, зөгнөх, таамаглал, төсөөлөл, урьтаж амжих


proposition
proposition
n. мэдэгдэл, санал, to make sb a - хүнд санал тавих, баталгаа, өргөдөл, таамаглал, төсөөлөл, төлөвлөгөө, төсөл, үйлдвэр, теорем, эргэцүүлэл, шившигтэй санал

-a questionable proposition


vulnerability
-the vulnerability of newborn babies to disease.
complexity
n. нарийн төвөгтэй байдал, төвөгтэй юм
-demonstrate the complexity of familial relations
undermine
v. 1. ухах, малтах, муутгах, дордуулах. ~ position/ reputation байр суурь/ нэр хүнд муутгах.
үх малтах,нууцаар хорлох,ухах,малтах,тэсэрдэг бөмбөг тавих,нураах,сүйтгэх,муутгах,дордуулах

-warn those who seek to undermine the family


sinister
conceal
unsubstantiated

adj. 1. хортой, хөнөөлтэй. 2. муу ёрын.

v. ~ sth/ sb (from sb/ sth) нуух, далдлах, нууцлах, хаах. concealment n. нууцлах, далдлах.

adj. нотлогдоогүй, батлагдаагүй. ~ allegations баримтаар нотлогдоогүй буруутгал.somewhat
somewhat
adv. бага зэрэг, бага хэмжээгээр, үл ялиг
inwardness
inwardness
n. мөн чанар, оюун санааны эхлэл, дотоод ертөнцдөө шигдсэн байдал, ойр дотно танилцах
rest
rest on/upon sb/sth = do depend or rely on sb/sth
-All our hopes now rest on you.

= to look at sb/sth
-Her eyes rested on the piece of paper in my hand.

rest on sth = to be based on sth
-The whole argument rests on a false assumption.


succumb
v. 1. бууж өгөх, найр тавих, ялагдах. 2. үхэх, нас барах.

Deck Info

23

enmn