This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

blue book - test 1 new words 3

Terms

undefined, object
copy deck
forage
n. малын тэжээл, тэжээлийн ургамал. v. ~ (for sth) ухах, эрэх, хайх. She ~d about in her handbag, but she couldn't find her ticket. Tэр, гар цүнхээ ухаад ч билетээ олсонгүй. The campers went foraging ~ wood to make a fire. Aянчид гал асаах мод олж ирэхээр явцгаав.
epitomize
epitomize
v. үлгэр дууриал болох, товчлох, багасгах, хураангуйлах, товчоор илэрхийлэх, шингээх, төсөөлөх
assign
v. 1. шилжүүлэх, дамжуулах, мэдэлд өгөх. 2. томилох. 3. товлох. assignment n. хүлээсэн үүрэг, зорилго, ажил; томилолт.
solitary
n. даяанч, аглагч. adj. 1. ганц бие, ганц, ганцаараа. a ~ person ганц бие хүн. 2. мартагдсан, орхигдсон, хаягдсан. 3. аглаг, зэлүүд. a ~ village бөглүү тосгон. 4. дан, ганц. solitary confinement n. ганцааранг нь камерт суулгах (шийтгэл).
harmony
n. таарамж, нийцэл, зохицол.
illustrate
v. 1. зураг/ гэрэл зураг хавсаргах, зургаар дүрслэн үзүүлэх. 2. үзүүлэнгээр тайлбарлах, үлгэрлэн үзүүлэх. illustration [,il…'streiЗжn] n. 1. дүрслэн үзүүлэх, үзүүлэн дээр тайлбарлах. 2. номын/ сэтгүүлийн зураг. illustrative ['il…streitiv] adj. дүрслэн үзүүлсэн, үзүүлэн (материал), зурагтай. illustrator ['il…streit…] n. номын зураач.
intrusion
n. 1. цөмрөн орох, халдах. 2. төвөг удах. intrusive [in'tru:siv] adj. хаширгаатай, яршигтай.
pastoral
adj. пасторын, хөдөө аж ахуйн, малчны, ламын, хүмүүжлийн

n. adj. 1. хөдөөгийн амьдрал харуулсан, хөдөөгийн. 2. тусламжийн, халамжийн.

industrialization

industrialization

үйлдвэржүүлэлт

urbanization
urbanization
n. хотжилт, хотын өсөлт хөгжилт, хот руу хүн ам олноор шилжих
regret
v. (-tt-) харамсах. His death was ~ted by all. Түүний нас барсанд бүгд харамсацгааж байв. n. харамсал. regrettable adj. харамсалтай, харамсмаар. regrettably adv. харамсалтай нь. regretful adj. харамссан, харамсангуй. regretfully adv. харамссан шинжтэй, гунигтай.
lament
v. халаглах, гаслах, харамсах, гашуудах. n. 1. харамсал, уй гашуу, халаглал. 2. гашуудлын дуу. lamentable adj. гунигтай, харамсалтай. lamentably adv. гунигтайгаар. lamentation n. харамсал, халаглал.
pass out
ухаан балартах, цэрэг, цагдаагийн сургууль төгсөх, түгээх, хуваах
mechanization
mechanization

n. механикжуулалт

downright
adj. илт, илэрхий.
enthusiast
enthusiastic
enthusiastically

n. 1. асар их тэмүүлэлтэй хүн, урам зоригтон, зоригжсон хүн 2. улангассан хүн

adj. урам зоригтой, асар их сэтгэлийн тэмүүлэлтэй, зориг орсон

adv. урам зоригтойгоорsnort
v. 1. (адуу) тургих. 2. уухилах. 3. пир хийтэл инээх.
nostril
n. хамрын нүх.
inhabit
v. амьдрах, оршин суух. inhabitant [-…nt] n. оршин суугч.
civilization
industrialization
civilization
industrialization
threat
n. 1. ~ to do sth занал, сүрдүүллэг. make ~s (against sb) заналхийлэх. 2. аюул. The factory is under/ facing the ~ of closure. Үйлдвэрийг хаах аюул нүүрлээд байна.
wilderness
n. 1. цөл, атар хээр, зэлүүд нутаг. 2. арчилгаагүй болсон цэцэрлэг, ширэлдэн ургасан өвч ногоо. in the wilderness ивээл, өршөөлгүй болсон. After a few years in the ~ he was reappointed to the Cabinet. Цөөн хэдэн жилийн турш өршөөл ивээлгүй байсан түүнийг засгийн газрын гишүүнээр томилсон байна.
resonant
adj. 1. цуурайтай, цуурайтсан. 2. дуу чимээтэй. 3. өнгөрснийг санагдуулсан/ бодогдуулсан. resonate v. цуурайтах. resonator n. mus. цуурайлуур.
perceive
v. 1. ойлгох, ухамсарлах. 2. мэдрэх, хүлээн авах.
exaggerate
v. хэтрүүлэх. exaggerated [ig'zжd(…reitid] adj. 1. хэтрүүлсэн. 2. med. томорсон, өссөн, өргөссөн. exaggeration [ig, zжd(…'reiЗn] n. хэтрүүлэл.
recount
v. ярих, хүүрнэх, өгүүлэх, тоочих

recount
v. ярих, ярьж өгөх, дахин тооллого, дахин санал хурааж дүгнэх


Deck Info

26

enmn