This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

16-11-2011 new words

Terms

undefined, object
copy deck
entrepreneur
n. үйлдвэѬийн эзэн
-Second big goal is I want to become a famous entrepreneur to found my own company like Microsoft or Google that supports economy and my country as well.
prosperity
n. хөгжил цэцэглэлт.
-Eventually, one of the precious dreams is which are to contribute to my country’s prosperity.
eventually
Eventually, one of the precious dreams is which are to contribute to my country’s prosperity.
moreover
Moreover, I will found nursing home for children who are orphan or homeless for all their sakes
nursing home
orphan
sake

Moreover, I will found nursing home for children who are orphan or homeless for all their sakes.
motivate
peak
- My dreams have been motivating me to reach peak of the success.

v. 1. хөтлөх, сонирхолтой болгох. 2. өдөөх. be ~d by greed шуналд хөтлөгдөх. motivation [,mouti'veiЗn] n. сонирхол. They lack the ~ to study. Тэд сурах сонирхолгүй. motivator n. хөдөлгөх хүч.

satisfied with
So I’m really satisfied with my decision
ideal
adj. 1. яг таарсан, үв тэгш, нэн тохиромжтой, санаанд нийцсэн. 2. уран сэтгэмжийн, хийсвэр, бодит биш. n. сайны туйл, үлгэр дууриал авах хүн. idealism [ai'di…liz…m] n. идеализм. idealist n. идеалист. idealize, -ise туйлын сайнд бодох, хэт сайшаах. ideally [ai'di…li] adv. маш, тун, аргагүй.
as well
also, too
precede
preceding
v. 1. өмнө/ урьд нь болох, урьтах.
adj. түрүүчийн, урьдах.


object
-The object of all this attention was the world's most famous portrait, the Mona Lisa.

n. 1. юм, зүйл, объект. 2. зорилго, эрмэлзэл. 3. gram. тусагдахуун. v. ~ (to sb/ sth); ~ (to doing sth) эсэргүүцэх, татгалзах, дургүйцэх. objector n. татгалзагч.

firm
adj. хатуу, чанга, эцэслэн, бат бэх, бат бөх, гуйвахгүйгээр, өөрчлөгдөхгүйгээр, гуйвшгүй, үнэнч, шийдэмгий, тууштай, шийдвэртэй

firmly adv. 1. чанд, чанга, хатуу. 2. тууштай, баттай, найдвартай. firmness n. 1. бат бөх, бат бэх. 2. хатуу, чанга. 3. тогтвортой байх.

perspective
n. 1. гурван хэмжээст тусгал зураг. 2. хэтийн байдал, төлөв. 3. алсын бараа.
-A global perspective

perspective
n. алсын төлөв, алслал, бодитойгоор үнэлэх чадамж, to get sth into - юмыг бодитойгоор xapax, хэтийн төлөв, алсыг харах

board
3. хөлөг. a chessboard шатрын хөлөг. 4. удирдах зөвлөл. v. 1. банз хадах. 2. айлд суух. 3. (усан онгоц, галт тэрэг, онгоцонд, автобусанд) суух.
enlight
enlighten
-v. хууч. гэрэлтүүлэх, гэрэл тусгах

-v. гэгээрүүлэх, ойлгуулах. enlightened adj. гэгээрсэн, сэнхэрсэн, ухаалаг. enlightenment [in'laitnm…nt] n. гэгээрэл, сэхээрэл.

despot
despot
n. харгислан дарангуйлагч, дарангуйлагч
despotic
adj. дарангуйлсан

n. дарангуйлагч, ноёлогч. despotic [di'sp£tik] adj. харгис, эзэрхэг, бурангуй. despotism ['desp…tiz…m] n. ноёлол, дарангуйлал.
Deck Info

16

enmn