This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Samf prøve 1

Terms

undefined, object
copy deck
Forskjellinge Roller:

- Sammen med foreldre
- Sammen med venner
- Kryss press
- Kjønnsroller
Man blir møtt med ulike forventninger alt etter hvilke roller man har ( Konge, Statsminister)

Kjønnsroller er forskjellige forventinger man har til et bestemt kjønn i en bestemt situasjon.

Samfunn
Begrepet brukes om en gruppe menneskr som har en opplevelse av felleskap over tid, gjerne knyttet til et geografisk område.
Storsamfunn.

Eks. Det norske samfunnet.

* Stort og uoversiktelig
* Knyttet sammen av det at vi er norske.
- Storsamfunnet må sørge for produksjon av m
at og annet som er viktig for at samfunnsmedlemmene skal overleve.

- Storsamfunnet skal beskytte ekneltmennesker mot overgrep og saikre lov og orden.

- Storsamfunnet må sørge for at det blir tatt avgjørelser som gjelder alle smafunnsmedlemmene.
Sosialisering.

Primær sosialisering
* Først og viktigst
* Manerer, språk
*
Sekundær sosialisering
*skole
*massemediaVerdier:
* Holdninger som ligger til grunn for handlingene vi foretar oss.
* Velge egen livspartner
* Troen på at konflikter skal løses med ord


Normer:

* Regler for hva som er riktig og galt
*Formelle og uformelle normer.

- De formelle normene finner vi i lover og regler som er skrevet ned

- De uformelle normene er uskrevne leveregler som forteller deg hva du "bør" og "ikke bør" gjøre.


Sanksjoner.

Reaksjoner på andre menneskers oppførsel.

Negative Sanksjoner.
-Bøter eller fengselsstraff

- bryter du uformelle normer kan du ikke få bøter e.l, men kanskje bli ekslkudert fra samfunnet
Positive Sanskjoner

- Ros og Oppmuntring

Veier til innflytelse:

- Valgkanalen

-arbeid gjennom interesseorganisasjoner

-politiske aksjoner

-bruk av massemedieneArbeid gjennom interesseorganisasjoner.

Lobbyvirksomhet

HøringsvirksomhetDeck Info

7

limeem