This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Oxford 3000

Terms

undefined, object
copy deck
taboo
-an incest taboo
-The taboo about religion in British society

цээр,хориг,цээртэй зүйл,хориглох,хориг тавих,цээртэй,хориотой,ариун нандин
syllable
-a word with two syllable
-a two-syllable word

n. үгийн үе. open (closed) ~ задгай (битүү) үе.
superlative
-a superlative performence

n. gram. давуу зэрэг. adj. 1. давуу. 2. аугаа, гоц. 3. хамгийн дээд.

withdraw
-Government troops were forced to withdraw
-She withdrew her hand from his.

3.to take money out of a bank account
-I would like to withdraw $250 please.

v. гаргаж авах, буцааж авах, авах, угз татах, өөрчлөх, зогсоох, болих, буцаан дуудах, гаргах (гүйлгээнээс), буцаан авах, хураах, хорих, хасах, татгалзах, оролцохоос татгалзах, явах, холдох, салах, хөндийрөх, угзран нээх, хойшлуулах,

transparent
-The insect's wings are almost transparent
-A campaign to make official documents more transparent

adj. 1. тунгалаг, нэвт гэрэлтсэн. 2. ойлгомжтой, хялбар, энгийн.


trap
-A fox with its leg in a trap
-She had set a trap for him and He had walked straight into it.

n. хавх, урхи, занга. v. (-pp-) 1. урхидах, хавх тавих.
2. арга мэх, заль. trapper n. анчин.treat
-My parents still treat me like a child
-

v. 1. ~ sb (as/ like sth) харьцах, хандах. 2. ~ sth as sth гэж үзэх/ бодох. 3.
хэлэлцэх, авч үзэх. 4. ~ sb/ sth; ~ sb (for sth) эмчлэх. 5. ~ sth (with sth) бодисоор боловсруулах, хамгаалах. 6. ~ sb/ oneself (to sth) дайлах. She ~ed each of the children to an ice cream. Тэр, хүүхэд тус бүрийг мөхөөлдсөөр дайлав. n. 1. жаргал, баясал, сэтгэлийн цэнгэл. 2. дайлах, бусдыг даах. a treat маш сайн, гойд сайхан. treatable adj. эмчилж болох.trend
economic/social/political trend

хандлага,чиг,зүглэл,хандах,зүглэх,чиг/хандлагатай байх

underneath
-They sat ~ a tree.
-The coin rolled underneath the piano.

дор,доогуур,доошоо


undo
v. (undid, undone) 1. тайлах, задлах, нээх, онгойлгох. I can`t ~ my shoelace. Би гутлынхаа үдээсийг тайлж чадахгүй байна. 2. устгах, сүйтгэх. The fire undid the work of 6 months. Зургаан сарын ажил галд шатаж үгүй боллоо. 3. цуцлах, хүчингүй болгох. undoing [)n'du:ih] n. амьдрал баллах, сүйтгэх. Drink was his ~. Түүний амьдралыг архи л баллаж байгаа юм.
unite
-United States America
-The two parties have ~ d to form a coalition. Хоёр нам нэгдэж эвсэл байгууллаа

coalition = n. холбоо, эвсэл , нэгдэл


unpleasant
I don`t want any ~ with the neighbours. Хөршүүдтэйгээ хэл ам хийхийг би ер хүсэхгүй байна.
unwilling, tug
дургүй,хүсэлгүй

She found herself the unwilling participant in an emotional tug of war.

tug = татах, угзрах, чангаах. tug of war n. олс татах тэмцээн.upward
adj. өсөх, дээшлэх.
-the ~ trend in prices үнэ өсөх хандлагатай.

-an upward trend in the rate of unemployment


useless
adj. 1. хэрэггүй, ашиггүй. All our efforts were ~. Бидний бүх чармайлт талаар өнгөрөв.
absorb
Aspirin is quickly absorbed by/into the body.= Аспирин хүний биед хурдан шингэдэг.
He is completely absorbed in his work. Тэр ажилдаа бүрмөсөн татагджээ.
abuse
1.the use of sth in a way that is wrong or harmful
-What She did was an abuse of her position as manager.
2.cruel or violent of treatment of sb.
-child abuse.

v. 1. хэтрүүлэх, хортойгоор/ буруу хэрэглэх, (албан тушаал, эрх мэдэл, г. мэтийг) урвуулан ашиглах. 2. зүй бусаар харьцах, хүчирхийлэх; элдвээр хараах, зүхэх, хэл амаар доромжлох. n. 1. хортойгоор/ буруу хэрэглэх нь, урвуулан ашиглах. 2. хүчирхийлэл, зүй бусаар харьцах явдал. 3. хараал, зүхлэг.
accompany
1.to travel or go somewhere with sb
2.to happen or appear with sb else
v. (-ied) 1. хамт явах, бараа болох. 2. хавсрах, дагалдах. strong winds accompanied by heavy rain ширүүн бороо хавсарсан хүчтэй салхи. 3. ~ sb (at/ on sth) даган хөгжимдөх/ дуулах. accompanist n. дагалдан хөгжимдөгч.

accuse
-She accused him of lying.
-The government was accused of incompetence
v. ~ sb (of sth) буруушаах, ял тулгах.

incompetence = n. 1. авьяас чадваргүй, мэдлэг мэргэжилгүй байдал, шаардлагад нийцэхгүй байдал 2. эрх хэмжээгүй байдал, эрх эдлэх чадваргүй байдалaggressive
1.angry, and behaving in a threating way; ready to attack.
-He gets aggressive When he has drunk
2.acting with force and determination in order to succeed

adj. 1. түрэмгий, догшин. 2. эрчимтэй, идэвхтэй.ally
-our European/NATO allies
-a loyal ally of the United States

холбоотон,нэгдэх,нийлэх


amuse
-This will amuse you
-My funny drawings amused the kids.

v. 1. инээлгэх. 2. цэнгэх, зугаацах, баясах. amused adj. хөгтэй, инээдтэй. amusement n. зугаа, цэнгэл, инээд баясал. amusement park цэнгэлдэх хүрээлэн.


appeal

-an appeals court/judge
-I am appealing on behalf of the famine victims.
-The company is appealing against the ruling.

v. 1. уриалах. 2. сонирхол татах, таалагдах. n. 1. уриалга, уриа, тунхаг. 2. хүсэлт, гуйлт. 3. сонирхол/ анхаарал татах. 4. давж заалдах хүсэлт.
appropriate
-an appropriate method/response
-five millions dollars have been appropriated for research into the disease.

adj. тохирсон, нийцсэн. v. 1. ашиглах, завших. 2. санхүүжүүлэх, хөрөнгө оруулах. appropriately adv.


arrival
-The first arrivals at the concert got the best seats
-guests receive on/upon arrival at the hotel.
-The arrival of the mail in the morning.

n. 1. хүрч ирэх, хүрэлцэн ирэх. 2. шинээр ирсэн хүн/ юм.artistic
уран,жүжигчний,уран сайхны
aside
-She pulled the curtain aside.
-Stand aside and let these people pass.
-He took me aside (= away from group of people) to give me some advice.

adv. хажуу тийш. She stepped ~ to let them pass. Тэднийг өнгөрөөх гэж тэр хажуу тийшээ болов. He put his work ~ for a time. Тэр ажлаа түр хойшлуулав.assume


v. 1. таамаглах, тааварлах, тийм байх гэх. 2. ажил үүрэг, эрх мэдлийг гартаа авах. 3. маяглах, дүр үзүүлэх, ихэрхэх. assumed adj. хуурамч. He was living under an ~ name. Тэр, өөр нэрээр амьдарч байв.

assure
-You think I did it deliberately, but I assure you I did not.
-
v. 1. итгүүлэх. 2. баталгаа өгөх. 3. амь насаа даатгуулах. assured adj. итгэлтэй, баталгаатай. assuredly adv.

backward
-She strode past him without a backward glance.
stride = 1. алхах. 2. ~ across/ over sth том алхаад гарах. n. 1. ганц том алхах. 2. том алхам. get into one's stride гарших. She found the job difficult at first, but now she's really getting into her ~. Эхлээд түүнд энэ ажил хэцүү байсан авч одоо тэр ажилдаа бүүр гаршаад байна.

backward = 2. хөгжлөөр хоцрогдсон, дорой буурай. 3. ~ in sth болхи. Sheila is very clever, but rather ~ in expressing her ideas. Шейла их ухаантай ч санаагаа гаргахдаа тун болхи доо. adv. 1. арагшаа, хойшоо, гэдрэг. 2. урвуу, тонгоруу. 3. өнгөрсөн рүү, хойшоо ухрах. Instead of making progress, my work actually seems to be going ~s. Хөгжиж дэвшихийн оронд миний ажил үнэндээ ухраад байх шиг санагддаг.


bid
. (-dd-; bid) 1. үнэ хаях/ өгөх. 2. тушаах. 3. урих. bidding n. үнэ хаялцах.
bitter
-a bitter cold
-She is very bitter about losing her job.

adj. 1. гашуун нясуун. 2. тасхийм, хүйтэн. 3. гашуун. learn from ~ experience гашуун туршлагаас суралцах. ~ words гашуун, хорон үг.


bunch
-a bunch of bananas/grapes, etc..
-a bunch of keys
-She picked me a bunch of flowers

n. боодол, баглаа.bury
v. (-ied) 1. оршуулах, нутаглуулах, хөдөөлүүлэх. 2. газар булах. 3. хучих. The house was buried under ten feet of snow. Байшин цасанд арван фут хиртэй дарагдсан байв. 4. нурж дарах. The miners were buried alive when the tunnel collapsed. Хонгил нурж уурхайчид амьдаараа дарагдав. 5. нуух, дарах. 6. мартах. 7. шигтгэх, суулгах; шигдэх. The lion buried its teeth in the antelope's neck. Aрслан гөрөөсний хүзүүнд соёогоо шигтгэв.
cast
v. (cast) 1. хаях, шидэх, чулуудах. ~ a stone чулуу шидэх. 2. гуужих. Snakes ~ their skins Могойнууд гууждаг. 3. жүжигчдийг дүрд сонгож авах, жүжгийн дүрд тоглох. He was ~ as Othello. Тэр Отеллод тоглов. 4. ~ sth (in sth) цутгах. a statue ~ in bronze хүрлээр цутгасан хөшөө. 5. гэрэл/ сүүдэр тусгах. cast sb/ sth aside хэрэггүй гэж үзэн хаях. She has ~ her old friends. Тэр, хуучин найз нараа хаяжээ. cast away усан онгоц сүйрч . . . газар хаях. be ~ away on a desert island эзэнгүй арал дээр хаягдах. n. 1. кино/ жүжигт тоглосон жүжигчид. 2. цутгамал. 3. хэв. 4. шидэх үйлийн нэр. 5. юмны хэлбэр, төрх.
cease
-He ordered his men to cease fire.
-You never cease to amaze me!
v. зогсох, болих. ceaseless adj. зогсолтгүй, тасралтгүй, үргэлжилсэн. ceaselessly adv.

reach out
гар сунгах, зүтгэх, сарвайх, гараа сунгах, оролдох, хүрэх, чармайх, хандах, холбоо барих
shiver
-Don't stand outside shivering-come inside get warming.
-He felt a cold shiver of fear run through him.
-She gave a little shiver as she walked into the cold room.
-I don't like him He gives me the shivers

n. жихүүдэс. v. ~ (with sth) чичрэх, дагжих, жихүүрхэх. shivery ['Зiv…ri] adj. чичирсэн, дагжсан.
fellow
-She has a very good reputation among her fellows.
n. 1. хархүү, залуу. 2. түнш, нөхөр, хам. 3. амраг хүү. 4. их сургууль/ коллежийн салбар нийгэмлэгийн гишүүн. 5. их сургууль/ коллеж төгсөгч. fellow-feeling n. зовлонгоо хуваалцах.
reputation = n. нэр хүнд, нэр төр, нэр алдар.

fervent
-It is my fervent hope that She will find success in her chosen career.
-He was one of Franco's most fervent supporters.
халуун,үнэн сэтгэлийн,ааг омогтой,омголон,оргилуун

consumer
хэрэглэгч
conclude
-He concluded by wishing everyone a safe trip home.
-What do you conclude from that?
v. 1. дуусгах/ дуусах, гүйцэх/ гүйцээх. 2. шийдэх, шийд гаргах. 3. ярилцаж шийдэх.

concrete [ka:nkri:t]
-a concrete floor
-concrete evidence/proof
-It is easier to think in concrete terms rather than in the abstract.
-
adj. 1. бодит, хатуу (биет). 2. тодорхой, нааштай. n. бетон. v. ~ sth (over) бетондох. цутгахconduct
v. 1. удирдах, удирдан чиглүүлэх. ~ a meeting хурал удирдах. 2. хөгжим удирдах. 3. дагуулж явж юм үзүүлэх. a guide ~ed us round the museum биднийг тайлбарлагч музейгээр дагуулж явав. 4. ~ oneself биеэ авч явах, . . . байдалтай байх. ~ oneself like a gentleman эр хүн шиг байх. 5. (цахилгаан, дулаан) дамжуулах.

Deck Info

44

enmn