This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

State&Society1

Terms

undefined, object
copy deck
Ministry of the Economy
Ministerstwo Gospodarki
Ministry of Health
Ministerstwo Zdrowia
Ministry of Industry
Ministerstwo Przemysłu
Ministry of Justice
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministry of Labour
Ministerstwo Pracy
Ministry of Social Security
Ministerstwo Opieki Społecznej
Ministry of Transport
Ministerstwo Transportu
Ministry of Treasury
Ministerstwo Skarbu
Ministry of Internal Affairs (the Home Office)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministry of Foreign Affairs (the Foreign Office)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
The Council of Ministers
Rada Ministrów
act
ustawa
bill
projekt ustawy
motion
wniosek
amendment
poprawka do ustawy, nowelizacja
to come into force
wchodzić w życie
legislation
ustawodawstwo
to pass acts
uchwalać ustawy
to reject bills
odrzucać projekty ustaw
to discuss
dyskutować
to critisise
krytykować
debate
debata
the first reading of a bill
pierwsze czytanie projektu ustawy
to vote
głosować
to abstain
wstrzymywać się od głosu
coalition
koalicja
opposition
opozycja
majoraty
większość
minority
mniejszość
House of Lords
wyższa izba parlamentu w Wielkiej Brytanii
House of Commons
izba gmin, niższa izba parlamentu
local government
władze samorządowe
mayor
burmistrz
town council
rada miejska
councillors
radni
elected representatives
wybrani przedstawiciele
council meeting
posiedzenie rady miejskiej
town hall
ratusz
to debate
dyskutować
to be against
sprzeciwiać się
to make a speech
wygłosić mowę
citizen
obywatel
nationality
narodowość
citizenship
obywatelstwo
fatherland, homeland
ojczyzna
administration
administracja
job department
urzÄ…d pracy
office
urzędy

Deck Info

48

Artem