This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Japanese Sentence Patterns: Causative

Terms

undefined, object
copy deck
He lets the dog play.
Kare wa inu ni asobaseru.
I will have her buy breakfast.
Kanojo ni asagohan o kawaseru.
The teacher makes the students read the book every day.
Sensei wa gakusei ni mainichi hon o yomaseru.
I'll make the kids eat the sushi.
Kodomotachi ni sushi o tabesaseru.
I'll have him come tomorrow.
Kare ni ashita kosaseru.
The teacher will make the kids study.
Sensei wa kodomotachi ni benkyou saseru.
I'll have Mr. Satou do it.
Satou-san ni saseru.
He let them watch watch the television.
Kare wa karera ni terebi o misemashita.
He didn't let her watch the movie.
Kare wa kanojo ni eiga o misemasen deshita.
Bill had Budd and O-Ren kill Beatrice.
Biru wa Buddu to O-Ren ni Biatrisu o korosasemashita.
Mr. Nelson made Satou-san do it at the office.
Neruson-shi wa Satou-san ni jimushou de sore o sasemashita.
I wouldn't let the kids eat pizza.
Kodomotachi ni pizza o tabesasemasen deshita.
I want to make her do it.
Watashi wa kanojo ni sore o sasetai desu.
I wanted to let Mom do it.
Haha ni sore o sasetakatta desu.
I want to make my wife study Japanese.
Kanai ni nihongo o benkyou sasetai desu.
I don't want to make him do it.
Kare ni sore o sasetakunai desu.
I didn't want to make the children eat it.
Kodomotachi ni sore tabesasetakunakatta desu.
Shall we let the kids watch TV?
Kodomotachi no terebi o misemashou ka?
Shall we make Mike do the work?
Watashitachi wa; maiku ni shigoto o sasemashou ka.
Let's have Akiko go to the office.
Akiko ni jimushou e ikasasemashou.
I can't make her write the letter.
Kanojo ni tegami o kakaseru koto ga dekimasen.
I had her make the meal.
Kanojo ni shokuji o tsukurasemashita.
I'll have him close the door.
Kare ni to wo shimesasemasu.
She wouldn't let him listen to the radio
Kanojo wa kare ni rajio o kikasenakatta.
They wouldn't let me walk to work.
Karera wa watashi ni shigotoba ni arukasenakatta.

Deck Info

25