This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Modal Verbs

Terms

undefined, object
copy deck
Můžeme přijít v sedm
We can come at seven
Mohu ti pomoct
I can help you
Můžeš použít můj slovník
You can use my dictionary
Můžeme to udělat společně
We can do it together
Umím mluvit český
I can speak czech
Nemohu to vysvětlit
I can't explain it
Nemůže ji najít
He can't find her
Nemůžu to udělat
I can't do it
Nemohou tomu věřit.
They can't believe it
Nemohu odpovědět na tyto otázky
I can't answer these questions
Umíš vařit!
You can cook!
Může přijít také?
Can he come too?
Mohou nam pomoct?
Can they help us?
Můžeš pro mě tohle přeložit?
Can you translaate this for me?
Cožpak se jí nemůžeš zeptat?
Can't you ask her?
Cožpak nemohou přijet vlakem?
Can't they come by train?
Cožpak nemůžeš snažit?
Can't you try?
Cožpak mi to nemůžete říct?
Can't you tell me?
Musíme tam být
We must be there
Musím vám říct něco důležitého
I have to tell you something important
Musím odějít o půl desáté
I must leave at half past nine
Nemusíš se ptát
You don't have to ask
Nemusíte se omluovat
You needn't apologize
Misíš mít do Austrálie vízum?
Do you have to have a visa for Australia?
V kolik musíte odejít?
When do you have to leave?
V kolik musíš ráno vstát?
What time do you have to get up in the morning?
Smí chodit ven jen jednou za týden.
She's allowed to go out only once a week.
Smíš si sebou přivést dva kamarády
You're allowed to bring two friends with you
To nesmíš dělat
You aren't allowed to do that
Dnes večer nesmím jít ven
I'm not allowed to go out this evening
Nemsí kouřit ve svém pokoji
He's not allowed to smoke in this room
Tenhle dopis nesmím ztratit.
I mustn't lose this letter
Nemohl najít koupelnu
He couldn't find the bathroom
Nemohli jsme se rozhodnout, co dělat
We couldn't decide what to do
Musel jsem si půjčit peníze od přitele
I had to borrow money from a friend
Nesměl jít ven, protože měl hodně úkolů
He wasn't allowed to go out, because he had a lot of home work.
Doufáme, že budeš moct přijít na naši svatbu
We hope you will be able to come to our wedding
Obávám se, že zítra nebudu moct přijít do školy
I am afraid I won't be able to come to school tommorrow.
Budeš se muset snažit
You'll have to try
Budeme si muset najít hotel
we'll have to find a hotel
Budu o tom muset přemýšlet
I'll have to think about it
Bude muset být trpělivá
She'll have to be patient
Nebudeme muset dlouho čekat
We won't have to wait long
Mohl bych použít váš telefon?
Could I use your telephone?
Mohl bys zavřít okno?
Could I close the window?
Mám udělat kávu?
Shall I make some coffee?
Mám na tebe počkat venku?
Shall I wait for you outside?
Mám otevřít okno?
Shall I open the window?
Měl bys dříve vstávat.
You should get up earlier
Myslíš, že bychom měli pomoct?
Do you think we should help?
Koho bych se na to mohl zeptat?
Who could I ask about it?
Udělal bych to, kdybych mohl, ale nemohu
I would do it if I could, but I can't
Kdybych jen uměl mluvit perfektně anglicky.
If only I could speak perfect english.
Možná, že je to pravda
It may be true
Možná, že mě nechce vidět
He might not want to see me
Možná, že se na to těší
She might be looking forward to it
Možná, že nás hledá
He might be looking for us
Možná, že si bude myslet, že je to dobrý nápad
She might think it's a good idea
Možná, že to nebude dost
It might not be enough
Jeho žena je Italka a možná, že ti to bude moct přeložit
His wife is Italian and might be able to translate it for you
Možná, že budete muset chvíli počkat.
You may have to wait a while.
Raději bychom jim měli dát vědět co nejdříve.
We'd better let them know as soon as possible.
Opravdu? To muselo být strašné!
Really? That must have been terrible!
To je ale škoda! Ty jsi musel být zklamaný.
What a shame! You must have been dissappointed.
Už mi nepíše. Musela jsem říct něco, co se mu nelíbilo.
He doesn't write to me anymore. I must have said something he didn't like.
Nebylo to špatné, ale mohlo být lepší.
It wasn't bad, but it could have been better.
Měl jsi mi připomenout
You should have reminded me.
Neměl to říkat
He shouldn't have said that
Možná, že měl pravdu
He might have been right
Tohle okno nejde otevřít
This window won't open
Auto nejde nestartovat
The car won't start
Nechce mi psát pero
My pen won't write
Proč to nechce fungovat
Why won't it work?
Měli bychom mu napsat?
Should we write him?
Měl bych jít s tebou?
Should I go with you?

Deck Info

75

permalink