This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Chinese Body Parts 2

Terms

undefined, object
copy deck
Head
头颅tóulú
Skull
头骨tóugǔ
Forehead
前额qián'é
Eye
眼睛yǎnjing
Eyebrow
眼眉yǎnméi
Ear
耳朵ěrduo
Nose
鼻子bízi
Nose bridge
鼻梁bíliáng
Cheek
面颊miànjiá
Mouth
嘴zuǐ
Lips
嘴唇zuǐchún
Teeth
牙yá
Gums
齿龈chǐyín
Tongue
舌头shétou
Jaw
颌gé
Chin
下巴xiàba
Throat
喉咙hóulóng
Neck
脖子bózi
Adam’s Apple
喉结hóujié
Torso
躯干qūgàn
Shoulder
肩膀jiānbǎng
Chest
蒸钨xiōngbù
Spine
脊柱jǐzhù
Lungs
肺fèi
Heart
心脏xīnzàng
Ribcage
胸廓xiōngkuò
Rib
肋骨lèigǔ
Stomach
蒒wèi
Abdomen
肚子dùzi
Back
背部bèibù
Waist
腰部yāobù
Small intestine
小肚腑xiǎodùfǔ
Large intestine
大肚腑dàdùfǔ
Anus
肛门gāngmén
Rectum
直肠zhícháng
Genitals
阴部yīnbù
Penis
阴茎yīnjīng
Testicles
睾丸gāowán
Vagina
阴道yīndào
Buttocks
臀部túnbù
Arm
胳膊gēbo
Elbow
手肘shǒuzhǒu
肘部zhǒubù
Forearm
前臂qiánbì
Upper arm
上臂shàngbì
Wrist
腕子wànzi
Hand
手shǒu
Finger
手指shǒuzhǐ
Leg
腿tuǐ
Pelvis
骨盆gǔpén
Hip
髋部kuānbù
Thigh
大腿dàtuǐ
Knee
膝盖xīgài
Shin
蒫钨jìngbù
Ankle
脚腕子jiǎowànzi
Foot
è„šjiÇŽo
Arch
足弓zúgōng
Toe
脚趾jiǎozhǐ
Heel
足跟zúgēn
Ache
作痛zuòtòng
Allergy
过敏guòmǐn
Appendicitis
阑尾炎lánwěiyán
Appendix
阑尾lánwěi
Artery
动脉dòngmài
Blood
衬液xuèyè
Blood pressure
血压xuèyā
Bone
骨头gǔtou
Breathe
呼吸hūxī
Bruise
挫伤cuòshāng
Cat scan
电脑轴向层面摄影扫描
diànnǎo zhóuxiàng céngmiàn shèyǐng sǎomiáo
Chronic illness
慢性病mànxìngbìng
Coma
昏迷hūnmí
Concussion
脑震荡nǎozhèndàng
Cough
咳嗽késou
Cut
切qiē
Diagnosis
诊断zhěnduàn
Dizzy
头晕tóuyūn
Doctor
医生yīshēng
Examine
检验jiǎnyàn
Eyesight
视力shìlì
Fall (stumble)
跌倒diēdǎo
Fatigued
疲劳píláo
Heart attack
心脏病发作xīnzàngbìng fāzuò
Heartbeat
忒搏xīnbó
Incision
切开qiēkāi
Infection
感染gǎnrǎn
Insomnia
失眠shīmián
Medication
药yào
Nauseous
恶忒èxīn
Nurse
护士hùshi
Organ
器官qìguān
Out-patient
门诊部ménzhěnbù
Pain
痛tòng
Patient
病患者bìnghuànzhě
Prognosis
预后yùhòu
Pulse
脉搏màibó
Shortness of breath (asthma)
气喘qìchuǎn
Sprain
扭伤niǔshāng
Stuffy nose
鼻塞bísè
Take (an x-ray)
透视tòushì
Treatment
疗程liáochéng
Twist, sprain
扭niǔ
Vein
静脉jìngmài
Vomit
呕吐ǒutù
X-ray
X-射线shèxiàn
X光guāng
Maternity ward
产科病房chǎnkē bìngfáng
Surgery
外科wàikē
Take a deep breath
请深呼吸qǐng shēnhūxī
When did the pain start?
什么时候开始痛的shénme shíhòu kāishǐ tòng de?
Do you feel a dull pain in the stomach?
你是否觉得胃部隐隐作痛nǐ shìfǒu juéde wèibù yǐnyǐn zuòtòng?
I’ll give you a shot to deaden the pain first?
我先给你打一针止痛wǒ xiān gěi nǐ dǎ yī zhēn zhǐtòng。
I have a pain in my side (armpit).
我腋下通wǒ yèxià tōng
This is a new type of painkiller.
这是一种新的止痛药zhè shì yīzhǒng xīn de zhǐtòngyào。
Did you have any pains here before?
这儿你以前觉得痛吗zhèr nǐ yǐqián juéde tòng ma?
Where does it hurt?
你哪里不舒服nǐ nǎli bùshūfú?
How long have you been ill?
你病了多久了nǐ bìngle duōjiǔ le?
Can you lift your right arm?
你能举起右臂吗nǐ néng jǔqǐ yòubì ma?
Open your mouth and say ‘Ah’.
张大嘴,说“啊” zhāngdà zuǐ, shuō “a”。
You need an operation to have your tonsils removed.
你需要进行手术来摘除扁桃体nǐ xūyào jìnxíng shǒushù lái zhāichú biǎntáotǐ。

Deck Info

118