This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

07-01-14 Chinese 301 - Ch 14

Terms

undefined, object
copy deck
听说
tīng shuō
It is said, I hear
饭店
fàn diàn
hotel
里
lǐ
inside

néng
can, to be able to

dài
to take, to bring
æ•°
shù
number
æ•°
shÇ”
to count
时间
shí jiān
time

kuài
fast
花
huā
to spend (money, time)
营业员
yíng yè yuán
shop assistant
美元
měi yuán
US dollar
外汇
wài huì
foreign exchange
外汇券
wài huì quàn
foreign exchange certificate
这样
zhè yàng
this sort of
电话
diàn huà
telephone
号码
hào mǎ
telephone number

niàn
to read (aloud)
汉字
hàn zì
Chinese characters
ç­‰
děng
to wait

Deck Info

20