This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Quick and Dirty Mandarin Chinese (Traditional)

Terms

copy deck
Hello
你好
ni3 hao3
Good-bye
再見
zai4 jian4
Please
è«‹
qing3
拜託
bai4 tuo1 (Taiwan slang)
Thank you
謝謝
xie4 xie5
You're welcome
不客氣
bu4 ke4 qi5
不用謝
bu4 yong4 xie4
I'm sorry
對不起
dui4 bu5 qi3
What is your name?
貴姓
gui4 xing4
Excuse me
借過
jie4 guo4
勞駕
lao2 jia4
I, me, myself
我
wo3
You

ni3
She, her

ta1
He, him
ä»–
ta1
We, us, ourselves
我們
wo3 men5
咱們
zan2 men5 (including the person spoken to)
They, them
它們
ta1 men5 (for inanimate objects)
他們
ta1 men5 (for males)
她們
ta1 men5 (for females)
My, mine
我的
wo3 de5
His, her, its, their
å…¶
qi2 (refers to sth preceding it)
亓
qi2
myself
我自己
wo3 zi4 ji3
yourself
你自己
ni3 zi4 ji3
himself
他自己
ta1 zi4 ji3
herself
她自己
ta1 zi4 ji3
ourselves
我們
wo3 men5
我們自己
wo3 men2 zi4 ji3
themselves
他們自己
ta1 men2 zi4 ji3
anyone
任何人
ren4 he2 ren2
someone else
他人
ta1 ren2
everyone
人人
ren2 ren2
每個人
mei3 ge5 ren2
眾人
zhong4 ren2 (noun)
大伙兒
da4 huo3 er5 (pronoun)
everything
一切
yi1 qie4
凡事
fan2 shi4
事事
shi4 shi4
一切事物
yi1 qie4 shi4 wu4
anything
什麼
shen2 me5 (also something)
無論何事
wu2 lun4 he2 shi4
these
這些
zhe4 xie1
æ­¤
ci3 (also this)
這
zhei4 (zhe4)
those
é‚£
nei4 (na4, also that)
那些
na4 xie1
å½¼
bi3 (also that & (one) another)

Deck Info

29