This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

5.4 Looking for a job

Terms

undefined, object
copy deck
osoba starajÄ…ca siÄ™ o pracÄ™
applicant
formularz podania o pracÄ™
application form
starać się o pracę
apply for a job
życiorys
CV
dołączyć życiorys
enclose CV
doświadczenie
experience
wypełniać formularz
fill in a form
rozmowa kwalifikacyjna
interview
ogłoszenie o pracę
job advertisement
biuro pośrednictwa pracy
job centre
podanie o pracÄ™
job application
szukać pracy
look for a job
kwalifikacje
qualifications
zatrudnianie pracowników
recruitment
referencje
references
pensja poczÄ…tkowa
starting salary
wolna posada
vacancy
warunki pracy
working conditions

Deck Info

18