This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

5.3 Out of work

Terms

undefined, object
copy deck
być na zasiłku / dostawać zasiłek
be on the dole (informal) / get state benefits
zwolnić kogoś
let sb go
rzucić pracę
give up / quit work
strajkować
go on strike
kończyć pracę
knock off (informal)
na wakacjach
on holiday
emerytura
pension
emeryt
pensioner
złożyć rezygnację
resign
przejść na emeryturę
retire
emerytura (re..)
retirement
urlop roczny (zwłaszcza dla nauczycieli)
sabbatical
zwolnić / wylać kogoś
sack / give sb the sack / fire sb (informal)
zwolnienie lekarskie
sick leave
brać dzień wolny / wolne
take a day / time off
brać urlop
take a leave
bez pracy, bezrobotny
unemployed / out of work
bezrobocie
unemployment (high / low)
zasiłek dla bezrobotnych
unemployment benefit

Deck Info

19

permalink