This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

5.2 At work

Terms

undefined, object
copy deck
nadzorować coś / kogoś, być odpowiedzialnym
be in charge of sth / sb
być pod telefonem
be on call
być na dyżurze / po dyżurze
be on duty / off duty
być odpowiedzialnym za coś / kogoś
be responsible for sth / sb
dodatki do pensji
benefits / perk of a job / bonuses
zajęty / zapracowany
busy
zaczynać / kończyć dzień pracy
clock on / off (informal)
koncentrować się na czymś
concentrate on sth
termin ostateczny wykonania pracy
deadline
wykonać jakąś pracę
do a job
zarabiać na życie jako
earn one's living as
zarobki
earnings
wynagrodzenie za usługę profesjonalną, np. pracownika, lekarza
fee
zastępować kogoś
fill in for sb / stand in for sb
otrzymywać awans
get promoted
pomóc komuś wykonać zadanie
give sb hand / assist sb
dochód
income
osiągać zysk / ponosić stratę
make a profit / loss
zarządzać
manage / run
zarzÄ…d
management
przepracowywać się
overwork
płaca
pay
zapłata za pracę jednorazową lub dorywczą
payment
podwyżka / dostać podwżkę
pay rise / get a pay rise
pensja miesięczna
salary (np. high / low salary)
zwolnić tępo
slow down / take things easy
przejmować od kogoś obowiązki, kontynuować czyjąś pracę
take over from sb
praca zespołowa
teamwork
zapłata tygodniowa
wages
mieć wydłużony dzień pracy
work long hours
pracować nad czymś
work on / at sth
pracować w nadgodzinach
work / do overtime

Deck Info

32