This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

chinese family words

Terms

undefined, object
copy deck
去世
qù shì - to pass away
在世
zài shì - to be alive
爸爸
bà ba - father
父亲
fù qīn - father
妈妈
mā ma - mother
母亲
mǔ qīn - mother
爷爷
yé ye - grandfather (on father's side)
奶奶
nÇŽi nai - grandmother (on father's side)
外公
wài gōng - grandfather (on mother's side)
外婆
wài pó - grandmother (on mother's side)
伯伯
bó bo - father's elder brother / uncle
叔叔
shū shu - father's younger brother /uncle
姑姑
gū gu - father's sister / aunt
大股股
dà gǔ gǔ - father's older sister
小姑姑
xiǎo gū gū - father's younger sister
舅舅
jiù jiu - mother's brother / uncle
姨妈
yí mā - mother's sister / aunt
阿姨
ā yí - mother's sister / aunt
哥哥
gē ge - older brother
弟弟
dì di - younger brother
姐姐
jiÄ› jie - older sister
妹妹
mèi mèi - younger sister
外甥
wài shēng - sister's son / nephew
外甥女
wài shengnü3 - sister's daughter / niece
侄女
zhí nü3 - brother's daughter / niece
侄子
zhí zi - brother's son / nephew
外孙
wài sūn - daughter's son / grandson
外孙女
wài sūn nü3 - daughter's daughter / granddaughter
孙子
sūn zi - son's son / grandson
孙女
sūn nü3 - son's daughter / granddaughter
儿媳妇
ér xí fù - son's wife
兄弟
xiōng dì - brother
堂弟
táng dì - uncle's son / cousin (on father's side)
堂妹
táng mèi - uncle's daughter /cousin (on father's side)
堂姐
táng jiě - uncle's daughter /cousin (on father's side)
å ‚å“¥
táng gē - uncle's son / cousin (on father's side)
表姐
biÇŽo jiÄ› - cousin (on mother's side or father's sister's children)
表妹
biǎo mèi - cousin (on mother's side or father's sister's children)
表哥
biǎo gē - cousin (on mother's side or father's sister's children)
表弟
biǎo dì - cousin (on mother's side or father's sister's children)
公公
gōng gong - husband's father
婆婆
pó po - husband's mother
太公
tài gōng - great-grandfather
太婆
tài pó - grea-grandmother
岳父
yuè fù - wife's father
岳女
yuè nü3 - wife's mother
伯母
bó mǔ - uncle's wife
婶婶
shěn shěn - uncle's wife (younger brother on father's side)
姑父
gū fù - aunt's husband
嫂子
sÇŽo zi - elder brother's wife
弟媳妇
dì xí fù - younger brother's wife
舅母
jiù mǔ - uncle's wife
姨父
yí fù - aunt's husband
姐夫
jiÄ› fu - elder sister's husband
妹夫
mèi fu - younger sister's husband
上一辈
shàng yī bèi - one generation above you
老一辈
lǎo yī bèi - two generations above you
小辈
xiǎo bèi - generation below you
长辈
cháng bèi - older generations
双胞胎
shuāng bāo tāi - twins

Deck Info

60

permalink