This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Chinese Odyssey Lesson 4 Vocabulary

Terms

undefined, object
copy deck
怎麼樣
zěnmeyàng
é‚„
hái
還好
XX
學習
xuéxí
tài
å¿™
máng
XX
jĭnzhāng
大家
dàjiā
dōu
認真
rènzhēn
先生
xīansheng
身體
shēntǐ
太太
tàitai
工作
gōngzuò
順利
shùnlì
但是
dànshì
高
Gāo
輕鬆
qīngsōng
健康
jiànkāng
可是
kěshì
好久不見
HĒojiŭ bújiàn!
馬馬虎虎
mĒmĒhuūhū
是啊
shìa
他們都不忙
tamen dou bu mang (add tones)
他們不都忙
tamen bu dou mang (add tones)

Deck Info

26