This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Blomqvist kap 18, läsövning

Terms

undefined, object
copy deck
γενομένου
γίνομαι

aor ptc med nom neutr sing gen
ἤρξατο
ἄρχω, "to be chief"

aor 3 sing med ind
γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγ.

Mark 6:2
När sabbaten kommit undervisade han i synagogan.

Mark 6:2
ἔτι λαλοῦντος
pres ptc akt
ἐφώνησεν
φωνέω, låta, ge röst

aor akt inf
ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ.

Luk 22:60
Just som han sade det gol en tupp.

Luk 22:60
Τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων
μιᾷ, av εἷς, fem sing dat
πρωῒ σκοτίας
fem sg dat,

i den mörka morgonen
ἔτι οὔσης
medan

pres ptc akt εἰμί
ἠρμένον
αἴρω, lyfta

pluskvamp pass ptc sing mask ack
Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μν
En dag efter sabbaten kom maria från Magdala, medan morgonen ännu var mörk ut till graven, och såg att stenen hade lyfts bort från graven.

Joh 20:1
ἐπορεύοντο
Ϭορεύομαι, resa

impf ind med 3 pl
κατ' ἔτος
varje år
ἑορτῇ
fest, fem sing dat
Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ' ἔτος εἰς Ἰερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα.

Luk 2:41
Hans föräldrar begav til varje år till Jerusalem för påskhögtiden.

Luk 2:41
ἀναβαινόντων
ἀναβαίνω,gå upp

pred ptc akt mask plur gen
κατὰ τὸ ἔθος
enligt traditionen
καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς...

Luk 2:42
När han var tolv år, gick de enligt sin tradition upp till festen...

Luk 2:42

Deck Info

18