This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Blomqvist kap 17, läsövning

Terms

undefined, object
copy deck
νομίσητε
νομίζω, tro

aor akt
ὅτι
att
βαλεῖν
βάλλω, aor infinitiv
Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν: οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν.

Matt 10:34
Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.

Matt 10:34
γενέϒθαι
γίνομαι aorist medium infinitiv
πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί.

Joh 8:58
Innan Abraham blev till fanns jag.

Joh 8:58
παραδίδοται
παραδίδωμι

pred ind m-p
σταυρωθῆναι
σταυρόω

aprist passiv infinitiv
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι.

Matt 26:2
Människosonen blir överlämnad att korsfästas.

Matt 26:2
ὠφελε
ὠφελέω, gagna

pres ind akt
κερδῆσαι
κερδαίνω, vinna, förvärva

aor inf akt
ζημιωθῆναι
ζημιόω, förlora

aor inf pass
τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;

Mark 8:36
Vad gagnar det människan att vinna hela världen om hennes själ går förlorad?

Mark 8:36
ἐγερθῆναί
ἐγείρω

aorist pass inf, här "återuppstå"
προάξω
προάγω, gå före

fut akt ind
μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

Matt 26:32
när jag har uppstått skall jag gå före er till Galileen.

Matt 26:32
οἶδεν
pluskvamp akt ind

"vet"
ὧν
rel pron
αἰτῆσαι
αἰτέω, be om

aorist akt inf
οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

Matt 6:8
Er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.

Matt 6:8
δοκεῖτε
δοκέω, tro

pres akt ind
ὑμεῖς δοκεῖτε ζωὴν αἰώνιον ἔχειν.

Joh 5:39
Ni tror att ni ska få evigt liv.

Joh 5:39
τὸ μὴ φαγεῖν
"det att inte äta"

infinitivuttryck med τὸ !
κρέα
κρέας, neutr plur ack

(offer-)kött
πιεῖν
πίνω, dricka

pres inf akt
καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον

Rom 14:21
Det är gott att inte dricka vin och inte äta kött.
λογιζόμεθα
λογίζομαι, räkna, anse

pres ind m, 1 pl
δικαιοῦϒθαι
δικαιόω, rättfärdiggöra

pres inf pass
πίστει
πίστις, tro

fem sing dat
χωρίς
utan
λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου.

Rom 3:28
Vi menar att tron rättfärdiggör människan, utan lagens gärningar.

Rom 3:28
Ϭοῦ
var?
ἑτοιμάσωμέν
ἑτοιμάζω, förbereda

aor akt konj
1 plur
Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι τὸ πάσχα;

Matt 26:17
Var vill du att vi gör iordning påskmåltiden åt dig?

Mat 26:17
προσευχόμενον
προσεύχομαι, be

pres ptc m mask sing ack
κατὰ μόνας
i ensamhet
συνῆσαν
ϒύνειμι

3 pl impf akt ind
ἐπηρώτησεν
ἐπερωτάω, fråga

aor akt ind
εἶναι
εἰμί, vara

pres inf akt
ἀποκριθέντες
ἬϬοκρίνομαι, svara

aor ptc pass mask nom plur
εἶϬαν
λέγω

aor ind akt 3 pl
ἀνέστη
ἀνίστημι, h. uppstå

aor ind akt
ἀποκριθεὶς
ἬϬοκρίνομαι, svara

aor ptc pass mask nom sing
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων, Τίνα με λέγουσιν
En gång när han hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom frågade han dem: ⬝Vem säger folket att jag är?⬝

Luk 9:18
οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν, Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.

Luk 9:19
De svarade: ⬝Johannes döparen, men somliga säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått.⬝

Luk 9:19
εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ.

Luk 9:20
Han sa till dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade: Guds Smorde.

Luk 9:20

Deck Info

46