This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Colloquial Chinese, Chap 5, sentences

Terms

copy deck
It's now your turn to tell me about yourself
Lun2 dao4 ni3 gao4 su ni3 de qing2 kuang4 le
Does she still work?
ta1 hai2 gong1 zuo4 ma
Are these two your (pl) children?
zhe4 liang3 ge shi4 bu4 shi4 ni3 men2 de hai2 zi
Tell me (narrate) about about you
gei3 wo3 jiang3 jiang ni3
She has already become a mother
ta1 yi3 jing1 dang1 ma1 ma
it's your turn to cook
lun2 dao4 ni3 zuo4 fan4
things aren't good
qing2 kuang4 bu4 hao3
is your father still working? (habitual)
ni3 ba4 ba hai2 zai4 gong1 zuo4 ma?
I am having lunch (momentary)
wo3 zheng4 zai4 chi1 wu3 fan4
He is not having supper
ta1 bu4 zai4 chi1 wan3 fan4
Is he still there swimming?
ta1 hai2 zai4 you2 yong3 ma
His wife no longer works
ta1 tai4 tai4 bu4 gong1 zuo4 le
They all want to have lunch first
ta1 men2 dou1 xiang3 xian1 chi1 wu3 fan4
None of them wants to have lunch first
ta1 men2 dou1 bu4 xiang3 xian1 chi1 wu3 fan4
Attend school
shang4 xue2
Has your son started primary school yet?
ni3 de er2 zi shang4 xiao3 xue2 le ma
Tell your (paternal) grandpa about yourself (your situation)
gei3 ni3 ye2 ye jiang3 jiang ni3 de qing2 kuang4
He has become the manager of the Beijing hotel
Ta1 dang1 le bei3 jing1 fan4 dian4 jing1 li3
They have two children. Both have Chinese names.
ta1 men2 you3 liang3 ge hai2 zi. liang3 ge hai2 zi dou1 you3 zhong1 wen2 ming2 zi
We have all retired
wo3 men2 dou1 tui4 xiu1 le
They no longer work
ta1 men2 bu4 gong1 zuo4 le
My younger brother still hasn't started primary school yet
wo3 di4 di hai2 mei2 shang4 xiao3 xue2.
Going to school is very interesting
shang4 xue2 hen3 you3 yi4 si
What subject do you study?
ni3 xue2 shen3 me zhuan1 ye4
Please tell me about your husband
qing3 gei3 wo3 jiang3 jiang ni3 de zhang4 fu1
It's my turn to speak Chinese now
lun2 dao4 wo3 shuo1 zhong1 wen2 le
to visit friends
kan4 peng2 you
to read a book
kan4 shu1
to look at photos
kan4 zhao4 pian4
to watch tv
kan4 dian4 shi4
to watch a movie
kan4 dian4 ying3
watch football
kan4 zu2 qiu2
Will you meet him?
ni3 hui4 jian4 dao4 ta1 ma
I will
wo3 hui4 de
He will come for dinner
ta1 hui4 lai2 chi1 wan3 fan4 de
I heard you've changed job
wo3 ting1 shuo1 ni3 huan4 gong1 zuo4 le
Are you still working for the China Silk Trading Company?
ni3 hai2 zai4 zhong1 guo2 si4 shou2 mao4 yi4 gong1 si1 gong1 zuo4 ma
They often speak about you
ta1 men2 chang2 shuo1 qi(3) ni3
How many days are you staying in Shenzhen for?
ni3 zai4 shen1 zhen4 dai1 ji3 tian1
Pity that I only stay for four days.
ke3 xi1 (wo3?) zhi3 dai1 si4 tian1
I'm afraid I don't have time to go to see them this time.
kong3 pa4 wo3 zhe4 ci4 mei2 you3 shi2 jian1 qu4 kan4 ta1 men2
Please send them my regards
qing3 wen4 ta1 men2 hao3
I like my work very much
wo3 hen3 xi3 huan(1?) wo3 de gong1 zuo4
I want to go visit my parents
wo3 xiang3 qu4 kan4 wo3 fu4 mu3
Will he come to visit me?
ta1 hui4 lai2 kan4 wo3 ma
She works for the Beijing tourist bureau
ta1 zai4 bei3 jing1 lu3 you2 ju2 gong1 zuo4
Where do you live?
ni3 zhu4 zai4 nar3

Deck Info

47