This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Blomqvist kap 21, Bisatser

Terms

undefined, object
copy deck
En bisats är alltid...
... underordnad en annan sats.
Bisatser inleds med vissa speciella ord...
... och kan indelas därefter.
1) Indirekta frågesatser, inleds med...
- interrogativa pronomina

- pronominaladjektiv

- pronominaladverb

- konjunktioner
2)Relativa bisatser, inleds med...
- relativa pronomina

- pronominaladjektiv

- pronominaladverb
3) Konjunktionebisatser, inleds med...
- underordnade konjunktioner

Ofta satser av typen
- att-satser: för att, så att

eftersom, om, när, innan
Indirekta påståendesatser inleds med... eller...
...ὅτι eller ὡς

Modus: oftast indikativ.
Det direkta yttrandets tempus står kvar i grekiskan...
... men i svenskan bestäms bisatsens tempus av den överordnade satsens.
Ἤϒθενῦ
Jag är sjuk. (direkt tal)
λέγει : Ἤϒθενῦ
Han säger: "Jag är sjuk". (direkt återgivning)
λέγει, ὅτι ἀσθενεῖ
Han säger, att han är sjuk. (indirekt återgivning)
ἔλεγεν, ὅτι ἀσθενεῖ
Han sade, att han var sjuk. (indirekt återgivning)

Notera att yttrandets tempus inte förändras i grekiskan!
ὅτι står ofta framför...
ett direkt yttrande:

λέγει, ὅτι ἀσθενῶ

Han säger: "Jag är sjuk".
INDIREKTA FRÃ…GESATSER
BESKRIVS HÄR
Inleds med konjunktionen εἰ, om, eller, likson direkta frågesatser, med...
... interrogativa pronomina, pronominaladjektiv (hurudan, hur stor, hur många), pronominaladverb (var, hur, hur många gånger) eller relativa ord.
ἐπηρώτησεν, εἰ ἤδη ἀπέθανεν

Mark 15:44
Han frågade, om han redan dött
ἤδη
redan
μὴ μεριμνᾶτε, τί φάγητε

Matt 6:25
Oroa er inte för vad ni ska äta.
Uppmaningar och önskningar återges indirekt i svenskan med att-satser, i grekiskan med...
... infinitiv eller ἵνα-satser
Efter viljeverb kan följa...
... en konjunktiv direkt ansluten till verbet, utan ἵνα.
τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;

Matt 20:32
Vad vill ni att jag ska göra för er?

Matt 20:32
παρακολοῦμεν αὐτούς πρός ἡμᾶς ἐλθεῖν

ELLER

παρακολοῦμεν αὐτούς ἵνα πρός ἡμᾶς ἔλθωσιν
Vi uppmanar dem att (de skall) komma till oss
Relativa bisatser kan inledas med...
- relativa pronomina (som, vilken)

-pronominaladjektiv (sådan som, så stor som)

- pronominaladverb (där, såsom)
Konjunktionsbisatser är...
... satser inledda med en konjunktion som betyder "att" (ἵνα, ὡς, ὅτι).

De används för att återge direkta yttranden.
Vid verb som "frukta" eller "akta sig" står...
... en objektssats med konjunktiv, inledd med μὴ.

Översätts med "att" eller "för att".
ἐφοβοῦντο μὴ λιθασθῶσιν.

Apg 5:26
De fruktade att (de skulle) bli stenade.

Apg 5:26
Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε

Luk 21:8
Akta er för att gå vilse.
Akta er så att ni inte går vilse.

Luk 21:8
Finala satser uttrycker avsikten med handlingen.

De inleds med...
... ὅπως eller ἵνα, för att

eller μή (obs accenten), för att inte
Modus: Vanligen konjunktiv, men...
ἵνα, μή har ibland fut ind

ὅπως kan ha ἄν med konjunktiv
Τοῦτο γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου

Matt 1:22
Detta inträffade, för att det som sagts av Herren skulle uppfyllas.

Matt 1:22
ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου, μήποτέ σε παραδῷ τῷ κριτῇ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ

Matt 5:25
Var välvillig mot din motpart, för att han inte skall överlämna dig till domaren och du kastas i fängelse.

Matt 5:25
KONSEKUTIVA SATSER
uttrycker en följd eller verkan av en handling.
Inleds med...
... ὥστε, så att.
ὥστε kan följas av två olika verbformer:
- infinitiv
(då blir det bisats)

- finit verbform
(då oftast huvudsats)
Översätts därför, alltså, sålunda
Skillnaden mellan avsikt och följd är inte alltid klar, konsekvensen är att...
ὥστε ibland betyder "för att" och ἵνα så att
παρακεκαλυμμένον
Pluskvamp pass ptc
ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ' αὐτῶν ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό

Luk 9:45
Det var dolt, så att de inte lade märke till det.

Luk 9:45
ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν:

Luk 4:29
De förde honom till kanten av berget för att störta ner honom.

Luk 4:29
KAUSALA SATSER uttrycker...
... orsaker till handlingen.
Inleds med:
ὅτι

διότι

ἐπεί

ἐπειδή

καθότι

καθώς
Samtliga översätts: emedan, eftersom, därför att.
Kausala satsers modus:
indikativ!

Deck Info

40

permalink