This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Blomqvist kap 18, absolut genitiv

Terms

copy deck
Particip kan vara bestämningar till andra satsdelar, tex...
attributiva eller predikativa.
Två stycken substantiverade particip
Följer här!
κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν.
de levandes och de dödas domare
Οἱ παραπορευόμενοι
de förbipasserande
Particip som attributiv bestämning
följer här!
οἱ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες
skarorna som gick före honom och som följde
Particip som predikativ bestämning
tre exempel följer!
εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἱερὸν αἰνῶν τὸν θεόν.
Han gick in i templet prisande Gud. (gerundium)
ἠκολούθηϒαν
aorist indikativ
ἐμβάντι
aor ptc stiga i
ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

Matt 8:23
När han steg i båten följde lärjungarna honom.

Mat 8:23
ὁρατε νεφέλην ἀνατέλλουσαν
Ni ser att ett mol stiger upp
νεφέλη
moln
ἀνατέλλουσαν
pres ptc
Ett particip som står som bestämning till en annan satsdel säga stå...
... förenat, dvs konjunkt med denna andra satsdel.
Är participet varken substantiverat ellet konjunkt så är det...
... absolut, av "absolvo", lösa från
Grekiskan har två absoluta participkonstruktioner, nämligen...
... absolut genitiv och absolut ackusativ (absolut ackusativ saknas i NT)
En absolut genitiv består av...
... ett substantiv/pronomen i genitiv + ett particip i genitiv.
Absolut genitiv översätts oftast med...
... en hel sats, oftast bisats.
Huvudverb blir då...

Satsens subjekt blir...
... participet

... substantivet/pronominet
Τελευτήσαντος τοῦ Ἡρῴδου
när Herodes hade dött...

morto Erode...
Τελευτήσαντος
aor ptc gen
Τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ

Matt 2:!
när Jesus hade fötts i Betlehem
γεννηθέντος
aor ptc gen, född
Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς
medan han sade detta till dem
ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός
Sedan anden drivitsd ut, talade den döve.
Ibland används absolut genitiv trots att även...
... konjunkt particip hade varit möjligt.
καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
När han hade satt sig, kom lärjungarna fram till honom.

Deck Info

28