This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Words to Describe People

Terms

undefined, object
copy deck
iníon
(IH-nee-uhn)
daughter; young woman; miss
mac
(MAHK)
son
buachaill
(BOO-uh-xill)
boy
máthair
(MAW-hihr)
mother
máthair mhór = grandmother
máthair chéile = mother-in-law
athair
(AH-hihr)
father
athair mór = grandfather
athair céile = father-in-law
clann
(koln)
family
tuismitheoirí
(thish-mih-hoh-ir-ee)
parents
deartháir
(dreh-haw-ir)
brother
deirfiúr
(drih-foor)
sister
uncail
(unc-el)
uncle
aintín
(an-cheen)
aunt
coilceathair
(kul-ca-hir)
cousin
seanmháthair
(shan-waw-hir)
grandmother
seananthair
(shan-aw-ir)
grandfather
daughter
iníon
son
mac
father
athair
mother
máthair
family
clann
parents
tuismitheorí
sister
deirfiúr
brother
deartháir
uncle
uncail
aunt
aintín
cousin
coilceathair
grandmother
seanmháthair
grandfather
seanathair
gnéith
(gnay)
appearance
deas
(jas)
pretty
also gleoite
dathúil
(dhah-oo-il)
handsome/good-looking
tarraingteach
(thar-ing-tchock)
attractive
gleoite
(glee-tcheh)
pretty
also deas
álainn
(awl-eenn{g})
beautiful
árd
(awrdh)
tall
meán-airde
(mee-awn eer-djeh)
average height
gearr
(gyahr)
short
beag
(beeyug)
petite or small
caol
(kweel)
thin
trom
(thrum)
heavy
eadtrom
(ay-thrum)
light
soiléir
(sull-ay-ir)
plain
bricíní
(brick-een-ee)
freckles
craiceann
(crack-ow-n)
complexion or skin
Tá meánchan caillte agat
(taw mi-awkh-ahn call-jeh ah-guth)
You've lost weight
Is saor-dathúil é
(Iss seer dhah-oo-il ay)
He is very good-looking
Tá cuma na hóige air dá aois
(Taw come-ah nah hoh-ig-eh err dhaw eesh)
He looks young for his age
Bíonn aoibh go dtí na cluasa uirthi
(bee-un eev guh dtjee nah kloo-sah oor-he)
She is always smiling
tochta
(thukh-tha)
Emotions
meangadh
(mahn-guh)
smile
dradgháire
(drahdh-ghaw-ir-eh)
grin
lonrach
(lun-rukh)
beaming
scige
(shkig-eh)
giggle
gáire
(goy-reh)
laugh
gráine
(grawn-yeh)
frown/grimace
féachaint fhearghach
(fay-khay-khintch ahr-ghukh)
glare
scamh
(skahv)
scowl
súilfhéachaint
(soo-il-ay-khintch)
glance
slotgháire
(sluth-ghoy-reh)
smirk/sneer
gol
(gull)
cry
smeach
(shmahkh)
sob
mairgneach
(mahrg(hard g)-nyukh)
mourn
caoineadh
(kween-eh)
keen
gearén
(gee-ahr-awn)
complain
deoir (singular)
deora (plural)
(djohr) - tear
(djohr-ah) - tears
tocht
(thukth)
emotion/feeling
fáscadh aghaidh
(faws-kah eye)
facial expression
comhghoilliúnach or comhbrón
(koh-gwell-oon-ukh or koh-vrohn)
Sympathy/Compassion
gliondar
(glun-dhahr)
joy/joyfulness
dóchas
(dhoh-khuss)
hope/expectation
áthas
(aw-hahs)
happiness
áthasach
(aw-hahs-ukh)
happy
brónach
(brohn-ukh)
sad
brónas
(brohn-ahs)
sadness/sorrow
gruama
(groom-ah)
moody
sásta
(saws-thah)
satisfied
sásamh
(saws-uv)
content
mí-shásta
(mee-haws-thah)
discontented
mí-shásamh
(mee-haws-uv)
discontent
aerach
(ayr-ukh)
jolly
croíúil
(kree-oo-il)
cheerful
éadóchasach
(ay-dhoh-khuh-sukh)
heartsick
croi briste
(kree brish-theh)
heartbroken
Coinnigh do mhisneach.
(kwinn-ee dhuh vish-nukh)
Keep cheerful
lán de spraoi
(lawn dheh spree)
Full of fun/High-spirited
Go dté sé ár biseach duit
(guh jay shay awr bish-ukh dhitch)
We wish you joy for/from it
Bhí an scannán chomh brónach sinn gur tháining na deora leis.
(vee on skahn-awn khoh brohn-ukh shin gur hawn-ig nah djoh-rah lesh)
The film was so sad, it made me cry
Tagann deora im shúile nuair a bhíonn iniúin á shliosáil agam
(thah-gun djohr-ah im hoo-il-eh noo-irr ah vee-un in-yoon aw hlish-aw-il ah-gum)
Slicing onions brings tears to my eyes
Bíonn fonn ghruama orm chuile Luain
(bee-un fun groom-ah urm kwill-eh loo-in)
I'm always in a bad mood on Monday.
Ní chuireann an saol drochmhisneach uirthi
(nee kwirr-un on seel dhrukh-vish-nukh irr-hee)
She always comes up smiling
Bhí tocht mór sa ghlór
(vee thukth mohr sah ghlohr)
His voice was full of emotion
Thug sé súil fheara dóibh
(huh she soo-il ah-rah dhoh-iv)
She looked angrily at them
Tháinig siad le casú ár dtrioblóide linn
(hawn-ig sheedh le kahs-oo awr dhtrib-loh-djeh lin)
They came to sympathise with us on our loss (troubles)
Tharraing sé croí an tslua
(hah-ring shay kree on thloo-ah)
He appealed to the emotions (heart) of the crowd
ag croitheadh láimhe le ...
()
shaking hands with
ag cur in aithne
()
introducing
ag bualadh le ...
()
meeting
garmhac
()
grandson
gariníon
()
grandaughter
nia
()
nephew
neacht
()
niece
bean chéile
()
wife
fear céile
()
husband
láidir
()
strong
lag
()
weak
tanaí
()
thin
seang
()
slim/slender
ramhar
()
fat
béasach
()
polite
míbhéasach
()
rude
flaithiúil
generous
amaideach
silly
cúthail
shy
cairdiúil
friendly
greannmhar
funny
ainnis
miserable
ag déanamh miongháire
smiling
ag gol
crying
ag gáire
laughing
dícheallach
hard working
leisciúil
lazy
gnóthach
busy
le chéile
together
ina (h)aonar
alone
scanraithe
frightened
misniúil
brave
cúramach
careful
míchúramach
careless
crosta
cross
anamúil
animated/lively
leamh
bored
codlatach
sleepy
tartmhar
thirsty
ocrach
hungry

Deck Info

133