This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Blomqvist kap 17, Ackusativ med infinitiv

Terms

undefined, object
copy deck
δεῖ Ἰησοῦν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν
Det är nödvändigt att Jesus går till Jerusalem.
ἔδει σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου
Det var tillbörligt att du visade barmhärtighet mot din medtjänare.
Infinitivet är verbets...... form
substantiviska
Infinitiv kan användas som
subjekt till ett verb, särskilt vid...
opersonliga verb
Kan föregås av artikeln
τὸ
δεῖ
det är nödvändigt
ἔξεστιν
det är tillåtet
Ἐγένετο
det inträffade
καλὸν ἔστιν
det är lämpligt,
det är bra
Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.
Det är inte vackert att man tar barnens bröd och kastar det åt hundarna.
Istället för en infinitivfras kan subjektet vara en...
ἵνα-sats
συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ
Det gagnar honom att en åsnekvarnsten hängs om hans hals
κρεμασθῇ
Person 3
Tense A
Voice P
Mood S
Number S
Ἐλπίζω Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν

Fil 2:19
Jag hoppas skicka Timoteos snart till er
Ἐλπίζω
hoppas
ταχέως
snart
ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι.

Mark 14:11
De lovade att ge honom pengar.
τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν

Mark 7:37
Han får de döva att höra.
προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι.

Apg 10:48
Han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn.
Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ' ἡμᾶς.

Luk 19:14
Vi vill inte att denne ska bli kung över oss
θέλομεν
vi vill
βαϒιλεῦϒαι
bli kung, aorist infinitiv aktivum
Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;

John 5:6
Vill du bli frisk?
γενέϒθαι
aorist medium infinitiv γίνομαι
Vid verb som betyder säga, tro, hoppas, lova mm kan inf.fraser stå som objekt. Översätts då med...
... att-satser
Final infinitiv används för att...
... beteckna avsikt, särskilt vid rörelseverb
Final infinitiv kan föregås av artikeln...
τοῦ
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι

Matt 20:28
Människosonen har inte kommit för att betjänas utan för att betjäna.
ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ

Luk 9:2
Han skickade ut dem för att förkunna Guds rike
ἀπέστειλεν
Person 3
Tense A
Voice A
Mood I
Number S
παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ' αὐτοῦ.

Matt 3:13
Jesus kom till Johannes för att bli döpt av honom
παραγίνεται
Person 3
Tense P
Voice M
Mood I
Number S
βαπτισθῆναι
döpas,
aor passiv infinitiv
För att beteckna följden används...

Ibland föregången av...
...konsekutiv infinitiv


... artikeln toû
ἐνίκηϒεν
Vinna, aorist ind akt
ὁ λέων
lejon
τῆς φυλῆς
stam, familj

fem gen sg
ἑπτά
sju, fem pl ack
ἀνοῖξαι
vinna, aor inf
σφραγῖδας
sigill, fem plur ack
ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ἡ ῥίζα Δαυίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ.

Upp 5:5
Lejonet av Juda stam, Davids rot, har funnit, så att han kan öppna boken och dess sju sigill.

Upp 5:5
πίστιν
Case A
Number S
Gender F
πίστις,
σωθῆναι
σῴζω

aor pass inf
ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι

Apg 14:9
Han har tro, så att han kan räddas

Apg 14:9
Bisatser inledda med ὥστε, så att, och πρὶν, innan, förrän, har ofta verbet...
...i infinitiv
ἐθεράπευσεν
aor ind akt
θαυμάσαι
θαυμάζω förundras
aor akt inf
ἐθεράπευσεν αὐτούς, ὥστε τὸν ὄχλον θαυμάσαι

Matt 15:30 f
Han botade dem, så att hopen förundrade sig.
Tänk gärna "nog att".
Han botade dem NOG ATT få hopen att förundra sig.

Han har tro NOG ATT räddas.
ἔδωκεν
δίδωμι, aorist aktiv 3 sg
ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων
makt fem ack sg
ande gen plur neutr

makt över orena andar
ἐκβάλλειν
kasta ut, pres inf
αὐτὰ
neutr plur ack
θεραϬεύειν
pres inf
Ϭᾶϒαν
πᾶς, alla

Case A
Number S
Gender F
ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον

Matt 10:1
Han gav dem makt över orena andar så att de kunde fördriva dem och bota varje sjukdom.

Matt 10:1
Ϭρὶν
innan
ἀλέκτορα
ἀλέκτωρ

tupp mask sing ack
φωνῆσαι
φωνέω, ge röst

Tense A
Voice A
Mood N
τρὶς
tre gånger
ἬϬαρνήϒῒ
ἬϬαρνέομαι, förneka

fut med ind 2 sg
πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

Matt 26:34
Innan tuppen gal, ska du förneka mig tre gånger.

Mat 26:34
Infinitiv förses ofta med artikel.

Infinitiv med artikeln i genitiv kan också fungera som...
... objektiv genitiv eller höra samman med ett verb eller ett adjektiv som konstrueras med genitiv.
ἐλπὶς πᾶσα τοῦ σῴζεσθαι ἡμᾶς.

Apg 27:20
allt hopp om att vi blir räddade
χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς

Hebr 5:12
Ni har behov av att man undervisar er
ἔλαχε
λαγχάνω, to obtain by lot

aor akt 3 sg
τοῦ θυμιᾶσαι
θυμιάω, att bränna rökelse

aor inf akt

"rökelsetändandet"
ὁ Ζαχαρίας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι

Luk 1:9
Sakarias fick på sin lott att tända rökoffret.

Luk 1:9
μήτι
inte, möjligen
δύναται
δύναμαι, 3 sg pres ind
κωλῦσαί
κωλύω, hindra
aorist infinitiv
τούτους
de här
plur mask ack
Μήτι δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους

Apg 10:47
Inte kan väl någon förhindra att dess blir döpta?

Apg 10:47
Istället för τοῦ + infinitiv kan många gånger stå...
ren infinitiv eller en ίνα-sats
Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι

Matt 3:14
Jag har behov av att döpas av dig.

Matt 3:14
οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς.

1 Joh 2:27
Ni har inte behov av att någon undervisar er.

1 Joh 2:27
διδάϒκῒ
undervisa

3 sing pres konj akt
Artikelförsedda infinitiver styrda av prepositioner är vanliga i NT. De översätts ofta med...
... hela satser.
εν τω
under det att, medan
πρò τοû
innan
μετà τοû
efter det att, sedan
διà τοû
på grund av att, eftersom
εις τοû, πρòς τοû
för att

Deck Info

83

permalink