This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Hanyu Shuiping Kaoshi D

Terms

undefined, object
copy deck
哀悼
āidào<br>mourn<br>V
哀求
āiqiú<br>beseech; implore<br>V
艾滋病
àizībìng<br>AIDS<br>N
爱戴
àidài<br>love and esteem<br>V
爱面子
ài miànzi<br>be sensitive about one's reputation<br>
爱惜
àixī<br>cherish<br>N
碍事
ài shì<br>be in the way<br>
安宁
ānníng<br>peaceful; calm<br>ADJ
安稳
ānwěn<br>smooth and steady<br>ADJ
安祥
ānxiáng<br>serene; composed<br>ADJ
安置
ānzhì<br>put; arrange for<br>V
按劳分配
àn láo fēnpèi<br>distribution according to work<br>
æš—æ·¡
àndàn<br>dim; faint<br>ADJ
暗杀
ànshā<br>assassinate<br>V
暗示
ànshì<br>suggest<br>V
暗中
ànzhōng<br>in secret<br>N
案
àn<br>case<br>N
案件
ànjiàn<br>law case; case<br>N
案情
ànqíng<br>case; details of case<br>N
昂贵
ángguì<br>expensive<br>ADJ
昂扬
ángyáng<br>high-spirited<br>ADJ
凹
āo<br>concave<br>ADJ
袄
ÇŽo<br>coat<br>N
芭蕾舞
bālěiwǔ<br>ballet<br>N
捌
bā<br>eight<br>NUM
ç–¤
bā<br>scar<br>N
巴结
bājie<br>flatter<br>V
扒
bā<br>hold on to; dig up; push aside;<br>V
把柄
bǎbǐng<br>handhold<br>N
把关
bǎ guān<br>hold the pass<br>
把手
bÇŽshÇ’u<br>knob<br>N
把戏
bǎxì<br>acrobatics; jugglery<br>N
霸道
bàdào<br>overbearing<br>ADJ
霸权
bàquán<br>hegemony<br>N
霸占
bàzhàn<br>seize; forcibly occupy<br>V
掰
bāi<br>break off with fingers and thumb<br>V
白酒
báijiǔ<br>distilled spirit<br>N
百倍
bǎibèi<br>a hundredfold<br>ADJ
百分比
bǎifēnbǐ<br>percentage<br>N
百花齐放
bǎi huā qí fàng<br>let a hundred flowers blossom<br>
百家争鸣
bǎi jiā zhēng míng<br>a hundred schools of thought contend<br>
摆动
bǎidòng<br>swing; sway<br>V
败坏
bàihuài<br>defile; rot<br>V
拜
bài<br>do obeisance<br>V
拜年
bài nián<br>congratulate the New Year<br>
æ–‘
bān<br>speckle<br>N
班机
bān jī<br>flight<br>N
班子
bānzi<br>organized group<br>N
搬运
bānyùn<br>carry; convey<br>V
bān<br>turn; pull<br>V
颁帒
bānbù<br>promulgate; issue<br>V
颁发
bānfā<br>award; issue<br>V
版
bÇŽn<br>printing plate; edition<br>N
扮
bàn<br>disguise oneself as<br>V
扮演
bànyǎn<br>act; represent<br>V
bàn<br>partner; accompany<br>V N
伴侣
bànlǚ<br>partner; mate<br>N
伴随
bànsuí<br>go with<br>V
伴奏
bànzòu<br>accompany<br>V
半边天
bànbiāntiān<br>half of the sky<br>N
半截
bànjié<br>half<br>N
半径
bànjìng<br>radius<br>N
半路
bànlù<br>halfway<br>N
半数
bànshù<br>half<br>N
半途而废
bàn tú ér fèi<br>give up halfway; leave sth unfinished<br>
半真半假
bàn zhēn bàn jiǎ<br>half-genuine, half-sham<br>
办学
bàn xué<br>run a school<br>
绑架
bǎngjià<br>kidnap<br>V
棒球
bàngqiú<br>baseball<br>N
包办
bāobàn<br>be the whole show<br>V
包干儿
bāogān'er<br>be responsible for a task until it is completed<br>V
包裹
bāoguǒ<br>package<br>N
包装
bāozhuāng<br>pack; put up; make up<br>V
雹子
báozi<br>hail<br>N
保健
bǎojiàn<br>health care<br>V
保姆
bÇŽomÇ”<br>nurse; mammy<br>N
保温
bǎowēn<br>heat preservation<br>V
保养
bÇŽoyÇŽng<br>maintain<br>V
保重
bǎozhòng<br>take care of oneself<br>V
å ¡åž’
bǎolěi<br>fort; stronghold<br>N
饱和
bǎohé<br>saturated<br>ADJ
饱满
bÇŽomÇŽn<br>full; plump<br>ADJ
宝贝
bǎobèi<br>precious things<br>N
宝剑
bǎojiàn<br>double-edged sword<br>N
宝库
bǎokù<br>treasure-house<br>N
抱负
bàofù<br>ambition<br>N
抱怨
bàoyuàn<br>complain<br>V
报答
bàodá<br>reciprocate; pay back; repay<br>V
报考
bàokǎo<br>enter oneself for an examination<br>V
报销
bàoxiāo<br>submit and expense account<br>V
暴动
bàodòng<br>insurrection; rebel<br>V N
暴风骤雨
bào fēng zhòu yǔ<br>violent storm tempest<br>
暴力
bàolì<br>violence<br>N
爆
bào<br>explode; burst<br>V
爆破
bàopò<br>blow up; blast; dynamite<br>V
爆竹
bàozhú<br>firecracker<br>N
悲惨
bēicǎn<br>miserable<br>ADJ
悲愤
bēifèn<br>grief and indignant<br>ADJ
悲剧
bēijù<br>tragedy<br>N
悲伤
bēishāng<br>heartbroken; sorrowful<br>ADJ
卑鄙
bēibǐ<br>despicable<br>ADJ
背面
bèimiàn<br>the back<br>N
背叛
bèipàn<br>sellout; betray<br>V
贝壳
bèiké<br>shell; conch<br>N
倍数
bèishù<br>multiple<br>N
备用
bèiyòng<br>reserve; alternate<br>V
被告
bèigào<br>accused<br>N
奔驰
bēnchí<br>run quickly<br>V
奔腾
bēnténg<br>gallop; surge forward<br>V
本能
běnnéng<br>instinct<br>N
本钱
běnqián<br>capital<br>N
本性
běnxìng<br>nature<br>N
本着
běnzhe<br>in line with<br>PREP
笨蛋
bèndàn<br>idiot<br>N
笨重
bènzhòng<br>lumpish; ponderous<br>ADJ
笨拙
bènzhuō<br>clumsy<br>ADJ
崩溒
bēngkuì<br>collapse breakdown<br>V
bēng*<br>stretch; tight<br>V
绷带
bēngdài<br>bandage<br>N
bèng<br>jump<br>V
逼近
bījìn<br>approach<br>V
鬼迫
bīpò<br>force; compel<br>V
鼻涕
bítì<br>nasal mucus; snot<br>N
比分
bǐfēn<br>score<br>N
比价
bǐjià<br>rate of exchange<br>N
比喻
bǐyù<br>comparison; trope<br>N V
比重
bǐzhòng<br>specific gravity; proportion<br>N
笔迹
bǐjì<br>a person's handwriting<br>N
笔直
bǐzhí<br>straight; upright<br>ADJ
bǐ<br>that<br>PRON
碧绿
bìlǜ<br>dark green<br>ADJ
bì<br>money<br>N
闭幕式
bìmùshì<br>closing ceremony<br>N
é—­å¡ž
bìsè*<br>close up; unenlightened<br>ADJ
弊病
bìbìng<br>disadvantage<br>N
弊端
bìduān<br>disadvantage; malpractice<br>N
å¿…å°†
bìjiān<br>surely<br>ADV
臂
bì<br>arm<br>N
éž­ç­–
biāncè<br>urge on<br>V
éž­ç‚®
biānpào<br>firecracker<br>N
鞭子
biānzi<br>whip<br>N
边防
biānfáng<br>border defense<br>N
边墒
biānjìng<br>border; frontier<br>N
编号
biānhào<br>serial number<br>N
编者按
biānzhě àn<br>editorial note<br>
贬低
biǎndī<br>depreciate<br>V
贬义
biǎnyì<br>derogatory sense<br>N
贬嬼
biǎn zhí<br>devaluate; depreciate<br>
便道
biàndào<br>pavement<br>N
变更
biàngēng<br>change; permute<br>V
变换
biànhuàn<br>transform; change<br>V
变迁
biànqiān<br>vicissitude<br>V N
变形
biàn xíng<br>metamorphose<br>
变质
biàn zhì<br>deteriorate<br>
辩证
biànzhèng<br>dialectical<br>ADJ V
辫子
biànzi<br>queue; plait<br>N
辨别
biànbié<br>distinguish; discern<br>V
辨认
biànrèn<br>distinguish<br>V
辩护
biànhù<br>vindicate; plead<br>V
辩解
biànjiě<br>exculpate; plea<br>V
辩证法
biànzhèngfǎ<br>dialectics<br>N
遍地
biàndì<br>all over<br>N
æ ‡
biāo<br>mark<br>V
标本
biāoběn<br>specimen; demo<br>N
标题
biāotí<br>title; heading<br>N
表彰
biǎozhāng<br>commend; cite<br>V
憋
biē<br>hold back<br>V
别扭
bièniu<br>unnatural; awkward<br>ADJ
冰淇淋
bīngqílín<br>ice cream<br>N
秉性
bǐngxìng<br>temper<br>N
病虫害
bìngchónghài<br>plants diseases and insect pests<br>N
病毒
bìngdú<br>virus<br>N
病号
bìnghào<br>patient<br>N
并存
bìngcún<br>coexist<br>V
并非
bìngfēi<br>not so<br>V
并列
bìngliè<br>appose; juxtapose<br>V
并排
bìngpái<br>side by side<br>V
播放
bōfàng<br>play<br>V
播音
bō yīn<br>broadcast<br>
播种
bōzhòng/bōzhǒng<br>seed; sow<br>V
拨款
bō kuǎn<br>grant-in-aid; appropriation<br>
波动
bōdòng<br>popple<br>V
波涛
bōtāo<br>wave<br>N
博览会
bólǎnhuì<br>exhibition<br>N
薄膜
bómó<br>thin film; membrane<br>N
搏斗
bódòu<br>struggle; fight<br>V
驳斥
bóchì<br>refute<br>V
捕捞
bǔlāo<br>fish for; catch<br>V
捕捉
bǔzhuō<br>catch<br>V
补偿
bǔcháng<br>expiate; compensate<br>V
补救
bǔjiù<br>repair; remedy<br>V
补贴
bǔtiē<br>allowance<br>V N
补助
bǔzhù<br>allowance<br>V N
卜
bÇ”<br>predict<br>V
不辞而别
bù cí ér bié<br>leave without saying goodbye<br>
不当
bùdàng<br>improper<br>ADJ
不定
bùdìng<br>inconstantly<br>ADV
不愧
bùkuì<br>creditably<br>ADV
不正之风
bù zhèng zhī fēng<br>unhealthy tendency<br>
不亢不卑
bú kàng bù bēi<br>neither supercilious nor obsequious<br>
不得
bùdé<br>should not<br>V
不得已
bùdéyǐ<br>have no alternative but to<br>ADJ
不等
bùděng<br>different; various<br>ADJ
不法
bùfǎ<br>illegal<br>ADJ
不妨
bùfáng<br>might as well<br>ADV
不公
bùgōng<br>unfair; unjust<br>ADJ
不解
bùjiě<br>not understand<br>V
不堪
bùkān<br>can't bear<br>V ADJ
不良
bùliáng<br>bad<br>ADJ
不容
bùróng<br>not allow<br>V
不时
bùshí<br>now and then<br>ADV
不惜
bùxī<br>not spare; not hesitate<br>V
不相上下
bù xiāng shàng xià<br>about the same; equally matched<br>
不朽
bùxiǔ<br>immortalize<br>V
不宜
bùyí<br>not suitable; inadvisable<br>ADV
不言而喻
bù yán ér yù<br>tell its own tale<br>
不知不觉
bù zhī bù jué<br>unconsciously; unknowingly<br>
不至于
bùzhìyú<br>not to such an extent as to<br>ADV
帒屬
bùjú<br>distribution; layout<br>N
步兵
bùbīng<br>infantry<br>N
步伐
bùfá<br>march; pace; step<br>N
步行
bùxíng<br>walk<br>V
步子
bùzi<br>pace; step<br>N
埠
bù<br>port; pier<br>N
钨件
bùjiàn<br>parts<br>N
钨位
bùwèi<br>part; section<br>N
猜测
cāicè<br>guess; surmise<br>V
cái<br>cut into parts<br>V
裁决
cáijué<br>judge; umpirage<br>V N
裁军
cái jūn<br>disarmament<br>
才干
cáigàn<br>talent; ability<br>N
才智
cáizhì<br>ability and wisdom<br>N
cái<br>wealth; money<br>N
财经
cáijīng<br>finance and economics<br>N
财会
cáikuài<br>finance<br>N
财力
cáilì<br>finance<br>N
财务
cáiwù<br>financial affairs<br>N
采访
cÇŽifÇŽng<br>gather news<br>V
采集
cǎijí<br>gather; collect<br>V
采纳
cǎinà<br>accept<br>V
菜单
càidān<br>menu<br>N
cān<br>meal; eat<br>V N
参军
cān jūn<br>join up the army<br>
参议院
cānyìyuàn<br>senate<br>N
参与
cānyù<br>participate in; attach oneself to<br>V
参阅
cānyuè<br>refer to; consult<br>V
参照
cānzhào<br>refer to<br>V
残
cán<br>incomplete<br>ADJ
残暴
cánbào<br>atrocious; barbarous<br>ADJ

Deck Info

249