cueFlash

Glossary of japanese vocab 1 2

Start Studying! Add Cards ↓

doko
where
nan/nani
what
dare
who
naze
why
itsu
when
do/ikaga
how
ikura
how much
ikutsu
how many
toire
lavatory
takushi
taxi
basu
bus
restoran
restaurant
ginko
bank
hoteru
hotel
tango
word
kono
this
sono
that
ano
that over there
ranpu
lamp
sofa
sofa
isu
chair
kapetto
carpet
teburu
table
doa
door
tokei
clock
katen
curtain
denwa
phone
ie
house
shosai
office/study
furoba/yokushitsu
bathroom
daidokoro
kitchen
shinshitsu
bedroom
dainingu
dining room
ima
living room
shako/gareji
garage
chikashitsu
basement
jitensha
bike
otobai
motorcycle
jidosha/kuruma
car
neko
cat
niwa
garden/yard
hana
flowers
inu
dog
posuto
mailbox
yubin
mail
hakagi
postcard
kitte
stamp
kippu
ticket
biru
beer
pinko
pink
akai
red
orenji
orange
aoi
blue
kiiroi
yellow
midori
green
tasai
multicolored
kuroi
black
chairoi
brown
gure
gray
shiroi
white
okane
money
firumu
film
kyo
today
ashita
tomorrow
kino
yesterday
asa/gozen
morning
gogo
afternoon
ban
evening
roru
evening
bango
number
getsuyobi
monday
kayobi
tuesday
suiyobi
wednesday
mokuyobi
thursday
kinyobi
friday
doyobi
saturday
nichiyobi
sunday
konsato
concert
ue
above
shita
under
tonari
next to
aida
between
otoko
man
isha
doctor

Add Cards

You must Login or Register to add cards