cueFlash

Glossary of first year kanji

Start Studying! Add Cards ↓

ICHI, ITSU, hito(tsu)

-one
NI, futa(tsu)

-two
SAN, mit(tsu)

-three
JIN, NIN, hito

-person
NICHI, JITSU, hi

-day, sun

[-ka suffix for counting days]
SHI, yot(tsu), yo(tsu), yo-, yon-

-four
GO, itsu(tsu), itsu-

-five
ROKU, mut(tsu), mu(tsu)

-six
SHICHI, nana(tsu), nana-

-seven
HACHI, HATSU, yat(tsu), ya(tsu)

-eight
KYU, KU, kokono(tsu), kokono-

Add Cards

You must Login or Register to add cards