cueFlash

Glossary of cpod B22 elementary (pinyin hints)

Start Studying! Add Cards ↓

见过
met/meet/have seen
jiàn guò
太太
Mrs/wife
tài tai
先生
Mr/sir/husband
xiān sheng
喜欢
like
xǐ huan
自私
selfish / selfishness
zì sī
懒惰
idle / lazy
lǎn duò
同意
to agree / to consent / to approve
tóng yì
无礼
rude / rudely
wú lǐ
also / in addition
hái
不知道
Did not know / don't know
bù zhīdao
为什么
why?
wèi shén me?
marry (a husband)
jià
to give
gěi
我想
I think / I wish
wǒ xiǎng
因为
because
yīn wei

Add Cards

You must Login or Register to add cards