cueFlash

Glossary of ZHONGWEN text ch 1-4

Start Studying! Add Cards ↓

yī / one
èr / two
sān / three
sì / four
wŭ / five
liù / six
qī / seven
bā / eight
jiŭ / nine
shí / ten
三十六
sān shí liù / thirty-six
二十五
ĕr shí wŭ / twenty-five
四十四
sì shí sì / forty-four
rén / person/people
tóu / head
mù / eye
kŏu / mouth
ĕr / ear
shŏu / hand
zú / foot
rì / sun; day
yuè / moon; month
shān / mountain; hill
shí / rock
tián / field
tŭ / soil
shuĭ / water
huŏ / fire
mù / wood
hé / swamp?
shàng / to climb; first; on top
zhōng / within; among; in; middle; center; China
xià / under; second; next; below; to go down
zuŏ / left
yòu / right
dà / big; eldest; major; wide
xiăo / small
duō / many; much; a lot
shăo / few; little; lack

Add Cards

You must Login or Register to add cards