cueFlash

Glossary of Teach Yourself Chinese (Ch. 8)

Start Studying! Add Cards ↓

jiǎn dān
简 单
simple
jiā (shàng)
加(上)
add
fù mǔ
父 母
parents
tóng shí
同 时
together
shuì (jué)
睡(觉)
sleep
měi
each
shū zhuō (zhāng)
书 桌(张)
desk

there
zǒng (shì)
总(是)
always
xiōng dì
兄 弟
brothers
- xià
- 下
have the capacity to
chuáng (zhāng)
床(张)
bed
zhuō zi (zhāng)
桌 子(张
table
yǐ zi (bǎ)
椅 子(把)
chair
zǐ mèi
姊 妹
sisters
cān jiā
参 加
join, attend
yǐ hòu
以 后
after
chú le (yǐ wài)
除 了(以 外)
except
xiū xí
休 息
to rest
tiān
day
zhù
to live

crowded, squeeze
shū fú
舒 服
comfortable
yī xiē
一 些
some, few
xī fāng
西 方
Western
yī bān
一 般
generally
zhù fáng
住 房
housing
yǒu de
有 的
some
shū fáng
书 房
study (room)
tīng shuō
听 说
be told, hear of
jiā jù
家 具
furniture
shuāng rén chuáng
双 人 床
double bed
zǔ hé yīn xiǎng
组 合 音 响
hi-fi
rì běn
日 本
Japan
huò
goods
féng rèn jī (tái)
缝 纫 机(台)
sewing machine
guó chǎn
国 产
made in our country
de shí hòu
的 时 候
when ..
yuán
round
bān
to (re)move
jìn lái
进 来
in, enter
dōng tiān
冬 天
winter
tiān qì
天 气
weather
lěng
cold
dān wèi
单 位
work unit
suī rán dàn shì
虽 然。。。 但 是
although
fā dá
发 达
developed, advanced
guó jiā
国 家
country
gōng zī
工 资
wages
fáng zū
房 租
rent
shuǐ diàn fèi
水 电 费
water and electric bills
děng
etc
pián yí
便 宜
cheap
kě shì
可 是
but
àn (zhào)
按(照)
according to
biāo zhǔn
标 准
standard criterion

Add Cards

You must Login or Register to add cards