cueFlash

Glossary of Teach Yourself Chinese (Ch. 7)

Start Studying! Add Cards ↓

jiào
to be called
kǒu
measure word for people, family
bà bà
爸 爸
father, dad
mā mā
妈 妈
mother, mom
gē gē
哥 哥
older brother
jiě jiě
姐 姐
older sister
dì dì
弟 弟
younger brother
mèi mèi
妹 妹
younger sister
zhǎo
search, look for
dào
reach the end of an action
zhǒng
kind, type
qíng kuàng
情 况
situation

used to compare two things

big
bàn
half
nián jì
年 纪
age
bǐ jiào
比 较
relatively
jīn nián
今 年
this year
běi jīng yǔ yán xué yuàn
北 京 语 言 学 院
Beijing Language Institute
jiào
teach
wài guó
外 国
foreign country
liú xué shēng
留 学 生
study abroad
yǐ qián
以 前
previously, before
gōng rén
工 人
worker
xiàn zài
现 在
now
yǐ jīng
已 经
already
tuì xiū
退 休
retire
shēn tǐ
身 体
health
yī yuàn
医 院
hospital
yī shēng
医 生
doctor
bù duì
部 队
army
bīng
soldier
cháng cháng
常 常
often, usually
běi jīng fàn diàn
北 京 饭 店
Beijing Hotel
fú wù yuán
服 务 员
attendant, server
gōng zuò
工 作
work
dān diào
单 调
boring, dull
tóng shì
同 事
coworker
guān xì
关 系
connection, relation
hái
still
gǎn qíng
感 情
feeling, emotion
rì zi
日 子
day, date

Add Cards

You must Login or Register to add cards