cueFlash

Glossary of Teach Yourself Chinese (Ch. 5)

Start Studying! Add Cards ↓

zài
again
chī bǎo
吃 饱
finished eating
hǎo chī
好 吃
delicious
yuàn yì
愿 意
wish for
hái shì
还 是
or
wán
finish action, -ing
kàn
see, look
xiǎo
small
fáng zi (suǒ, gè)
房 子 (所, 个)
house
péi
accompany
tán huà
谈 话
chat, conversation
chú fáng (jiān, gè)
厨 房 (坚,个)
kitchen
nǚ ér
女 儿
daughter
hái zi
孩 子
child
kě yǐ
可 以
can, may
ān jìng
安 静
quiet
de
at end of the word: really
dú shū
读 书
read, study, attend school

and
lǎo
old, aged
zhī hǎo
只 好
have to
yòu yòu
又 又
both... and ...
dāng
to serve as
wò shì
卧 室
bedroom
kè tīng
客 厅
living room
bù zhì
布 置
decorate
piāo liàng
漂 亮
beautiful
diàn shì (jī)
电 视 (几)
television
cǎi sè
彩 色
color
hēi bái
黑 白
black and white
yào
important, essential
bù lè
不 乐
not anymore
shí jiān
时 间
time
zǎo
early, morning
gāi (yìng)
该 (应)
ought to, should
huí
return
guò
cross, across, pass (time)
kuài
fast, quick
děi
need, must
zǒu
leave walking
rè qíng
热 情
enthusiastic, warm-hearted
zhāo dài
招 待
entertain guests
tiān
add, increase
má fán
麻 烦
troublesome, inconvenient
méi (yǒu) shén me
没(有) 什 么
it's nothing
huān yíng
欢 迎
welcome, greet
zài jiàn
再 见
goodbye
màn
slow

Add Cards

You must Login or Register to add cards