cueFlash

Glossary of Teach Yourself Beginner's Chinese Chapter 3

Start Studying! Add Cards ↓

diànhuà
telephone
(lit. electric speech)
duí
yes, correct
Dōngchéng (Qū)
Eastern City
(District)
duōshao?
what's the number of?
fàndiàn
hotel
fángjiān
room
fēijī
plane
Guǎngdōng
Canton
(province)
guó
country
háo
number
hàomǎ
number (often used
for telephone, telex,
fax numbers and car
registration plates)
hépíng
peace
jī hào?
which number?
road, street
Lúndūn
London
míngpiàn
namecard
nǎr?
where?
piào
ticket
district
rén
person
Xīchéng (Qū)
Western City
(District)
xǐhuan
to like
yìsi
meaning
zhù
to live
zhù zài
to live in/
at a place
líng
zero
one
èr
two
sān
three
four
five
liù
six
eight
jiǔ
nine
shí
ten
ài'ěrián
Ireland
ài'ěrián-rén
Irish
Déguó
Germany
Déguó-rén
German
Fǎguó
France
Fǎguó-rén
French
Měiguó
USA
Měiguó-rén
American
āiěriǎn
Ireland
Aiěrián-rén
Irish
Rìběn
Japan
Rìběn-ren
Japanese
Sūgélán
Scotland
Sūgélán-rén
Scottish
Yīngguó
Britain
Yīngguó-rén
Brittish
Wēi'ěrshí
Wales
Wēi'ěrshì-rén
Welsh
Yuènán
Vietnam
Yuènán-rén
Vietnamese
(Xiānggǎng)
(Hong Kong)
(Xiānggǎng-rén)
(Hong Kong/from HK)
Zhōngguó
China
Zhōngguó-rén
Chinese
Nǐ shì Zhōngguò-rén ba?
You're Chinese,
I take it?
Hǎo ba?
Is that all right then?
Nǐ shì_______
shì bu shi?
You're ________ aren't you?
Mǎ tàitai de háizi
Mrs Ma's child
shì bu shi
(at the end of
a sentence)
Am I right?
or Is it true?
Qíng ní shuō
mán yídiān.
Please speak more
slowly.
Qíng ní zài shuò
yí biàn.
Please say it again.
Wǒ bù zhīdao.
I not know. (lit)

one
èr
two
sēn
three

four

five
liù
six

seven

eight
jiǔ
nine
shí
ten
rén
person

you

I

Add Cards

You must Login or Register to add cards