cueFlash

Glossary of Teach Yourself Beginner's Chinese Chapter 2

Start Studying! Add Cards ↓

dāngrán
of course
guì
expensive, honourable
Nín guì xìng?
What's your
(honourable) name?
háizi
child/children
huì
can, to be able to
jiào
to call/ be called
méi
no, not(have not)
méi guānxi
it's OK/ it doesn't matter
míngzi
name
ná/nèi
(used interchangeably)
that
nán
male
Nǐ ne?
And you?
nín
you
(polite form)
péngyou
friend
piàoliang
beautiful
rènshi
recognize, know (people)
shéi/shuí?
who?
shénme?
what?
shì
to be
shuō
to speak, to say
I, me
wǒde/nǐde/
nínde/tāde
my, your
his/her
xiǎojie
miss
xìng
surname
also
yìdiǎn(r)
a little
Yīngwén
English
(language)
yǒu
to have
zhè/zhèi
(used interchangeably)
this
zhēn
real/really
Zhōngwén
Chinese
(language)
Nī/tā jiào
shénme (míngzi)?
What is your/
her/his name?
Wǒ/tā jiào...
I am/ he is/
she is called..
Wǒ/nǐ/tā (bú) shi...
I am/ you are/ he is/
she is (not)
Zhe/na (bú) shì...
This/ that is (not)...
Tā shì shéi?
Who is he/she?
Tā shì bu shi...?
Is he/she...(or not)?
nǐde háizi
your child
wǒde xiāngsheng
my husband
zhè shì nǐde
this is yours
Lǐ tàitai de háizi
Mrs Li's child
tade háizi
her/his child
Wǒ méi yǒu háizi.
I have no children.
Tā méi yǒu
Zhōngwén míngzi.
She doesn't have
a Chinese name.
Nǐ yǒu mei yǒu háizi?
Do you have children?
Nǐ rènshi tā ma?
Do you know her?
Rènshi.
Yes, I do.
Bú rènshi.
No, I don't.
Zhè shì nǐde háisi ma?
Is this your child?
Tā shì nǐde nǚ
píngyou ma?
Is she your girlfriend?
Bú shì.
Tā shì wǒ tàitai.
No, she is my wife.
Nǐ jiào shénme míngzi,
What are you called?
(lit, You are called what?)
Wǒ jiào Pán Pan.
I'm called Pan Pan.
Nà shì shéi?
Who is that (young lady)?
(lit. That (young lady) is who?)
Tā shí wǒ (de) péngyou.
She is my friend.
Pull
Tuī
Push

Add Cards

You must Login or Register to add cards