cueFlash

Glossary of Random Chinese Stuff without English

Start Studying! Add Cards ↓

单太太
shàn tài tai
贝谷
bèi gǔ
面包房
miàn bāo fang
单恩
shàn ēn
zhēn
哪儿
nǎ r
zhè
这儿
zhè r
那儿
nà r
王府井大街
wáng fǔ jǐng dà jiē
东方新天地
dōng fāng xīn tiān dì
东城区
dōng chéng qū
东长安1号
dōng cháng ān jiē 1 háo
哪里
nǎ li
那里
nà li
这里
zhè li
那个
nà ge, nèi ge
这个
zhè ge, zhèi ge

Add Cards

You must Login or Register to add cards