cueFlash

Glossary of New Practical Chinese reader - Lesson 16 - part II

Start Studying! Add Cards ↓

阅览室
yuèlǎnshì
杂志
zázhì
问答
wèndá
房间
fángjiān
国籍
guójí
目录
mùlù
年龄
niánlíng
广东
Guǎngdōng
老人
lǎorén
开始
kāishǐ
孩子
háizi
热闹
rènao
cha2ng
考试
ka3oshi4
不错
bu2cuo4
翻译
fa1nyi4
xi1n
课本
ke4be3n
chu1
hua2n
过期
guo4qi1
罚款
fa2kua3n
fa2
电脑
dia4nna3o
cha2
新实用汉语课本
xi1n shi2yo4ng ha4nyu3 ke4be3n

Add Cards

You must Login or Register to add cards