cueFlash

Glossary of New Practical Chinese Reader - Lesson 18 part II

Start Studying! Add Cards ↓

公共汽车
gōnggòngqìchē
经过
jīngguò
好像
hǎoxiàng
咱们
zánmen
售票员
shòupiàoyuán
里边
lǐbian
zhàn
乘客
chéngkè
地铁
dìtiě
放心
fàngxīn
糟糕
zāogāo
前门
qiánmén

Add Cards

You must Login or Register to add cards