cueFlash

Glossary of Mandarin v 5.0

Start Studying! Add Cards ↓

zhong 1 guo 2 cai4
??
mian 4 tiao 2
noodles
fei 1 chang 2
extremely
dan 4 shi 4
but, however
Guo 3 zhi 1 hao 3 he 1 ma?
fruit juice taste good?
shuo ha???
speak up
he 3
drink
guo 3 zhi 1
fruit juice
jiu 3
alcohol
he 3 shui 3
drink water
he 3 jiu 3
drink alcohol
ni 3 zai 4 chi shenme?
what are you eating?
suan 1
sour

Add Cards

You must Login or Register to add cards