cueFlash

Glossary of Mandarin Sept 2002 - 3

Start Studying! Add Cards ↓

understand (aural)
tīng de dǒng
understand (read)
kàn de dǒng
not understand (aural)
tīng bù dǒng
not understand (read)
kànbù dǒng
also
hái
study (alt)
xuéxí
car park
tìng de chǎng
tax
shuì
very high taxes
hen gāo shuì
import
jinkǒu
export
chukǒu
ask/must/request
yào
downstairs
jiā de xiàmian
interesting
yǒuyìsi
foreigner
lǎowài
deep
shēn
shallow
qiǎn
brother
gēge
sister
jiějie
minute
yi fēn zhōng
from.....to
cóng ... dào
90 minutes
yi ge ban zhōngtou or
jiǔ shi fēn zhōng

Add Cards

You must Login or Register to add cards