cueFlash

Glossary of Mandarin July 2006 - 4

Start Studying! Add Cards ↓

everyday
měitiān
every week
měi ge xīngqī
every month
měi ge yuè
every year
měi ge nián
rain
xuàyǔ
yesterday’s weather
zuótiān de tiānqi
not bad
bù cuò
cold
lěng
snow
xiàxuě
wish
xǐhuān
hope
xīwàng
pick up (e.g. from airport)
jiē
together
yī qǐ
club(e.g. hk club)
huì
club (group/organization)
jùlèbù
meet
kāihuì
conference room
huì yì shì
meeting / conference
huì yì
perhaps / maybe
kěnéng
can/able or may or know how to
huì
notes
bǐjì
notebook
bǐjìběn
eye
yǎn jìng
ear
èr duō
mouth
zuǐ bā
sea
hǎi
boat
chuán
here
zhè lǐ / zhèr

Add Cards

You must Login or Register to add cards